Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785627

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 września 2015 r.
III SA/Lu 701/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. H. na postanowienie L. Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia (...) maja 2014 r., Nr (...) w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione w zakresie zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. akt III SA/Lu 701/14 w przedmiocie wyłączenia referendarzy postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił wniosek J. H. o wyłączenie referendarzy sądowych WSA w Lublinie.

Pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. J. H. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 3 lipca 2015 r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skarżącego wezwano do uiszczenia wpisu od zażalenia w wysokości (...) zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie do uiszczenia wpisu skarżący odebrał osobiście 9 lipca 2015 r.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu od zażalenia upłynął dla skarżącego 16 lipca 2015 r.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżący wpisu nie uiścił.

Skarżący był prawidłowo pouczony o skutkach nieuiszczenia wpisu od zażalenia. Wyjaśnić również należy, że wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych został prawomocnie rozstrzygnięty - postanowieniem Sądu z dnia 19 marca 2015 r. odmówiono przyznania skarżącemu prawa pomocy, zaś postanowieniem NSA z dnia 23 czerwca 2015 r., sygn. I OZ 626/15, oddalono zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 19 marca 2015 r.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił zażalenie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.