Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402272

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 6 listopada 2013 r.
III SA/Lu 695/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. F. i J. F. na tytuł wykonawczy Dyrektora Oddziału Regionalnego Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w L. z dnia (...) 2008 r., nr (...) w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) 2013 r., zatytułowanym jako "wniosek", H.F. i J. F.złożyli bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na dwa tytuły wykonawcze Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w L. z dnia (...) 2008 r., wnosząc o ich uchylenie.

Pismo to zostało wpisane do dziennika korespondencji ogólnej (akta III Ko 48/13) i przekazane Dyrektorowi Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w L. jako skarga, w celu podjęcia przewidzianych prawem czynności na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.). O przekazaniu pisma poinformowano skarżących. Równocześnie skarżący zostali poinformowani, że od dnia 1 stycznia 2006 r. skargi skierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego składa się wyłącznie za pośrednictwem organu, którego działalności lub bezczynności dotyczą.

W odpowiedzi na tę informację skarżący - jeszcze przed przesłaniem skargi przez organ do sądu - w piśmie z dnia 23 września 2013 r., znajdującym się w aktach III Ko 48/13, oświadczyli, że cofają swój "wniosek" z dnia (...) 2013 r.

Skarga, przesłana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w L. z odpowiedzią na skargę, wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w dniu 4 października 2013 r.

W związku z tym, że w piśmie skarżących z dnia (...) 2013 r. zaskarżono dwa tytuły wykonawcze, przewodniczący - zgodnie z art. 57 § 3 p.p.s.a.- zarządził rozdzielenie skarg.

W niniejszej sprawie, dotyczącej skargi na tytuł wykonawczy z dnia (...) 2008 r. nr (...), odpis odpowiedzi na skargę został doręczony skarżącym w dniu 8 października 2013 r.

W związku z przedstawioną wyżej kolejnością zdarzeń i treścią pisma skarżących z dnia (...) 2013 r. zawierającego oświadczenie o cofnięciu skargi, skarżący zostali wezwani do wyjaśnienia czy po przesłaniu skargi przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w L. do Sądu, podtrzymują cofnięcie wniosku/skargi z dnia (...) 2013 r.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący, pismem z dnia 18 października 2013 r., potwierdzili cofnięcie wniosku/skargi z dnia (...) 2013 r., zarzucając, że Sąd prowadzi czynności sądowe wbrew ich woli, a takie działanie w ich ocenie jest niedopuszczalne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę, zaś cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest dopuszczalne, bowiem nie zachodzą negatywne przesłanki dopuszczalności cofnięcia skargi określone w powołanym wyżej przepisie.

Z ostatniego pisma skarżących z dnia 18 października 2013 r. wynika niewątpliwie, że skarżący cofnęli skargę i chcą zaprzestania Przez Sąd czynności.

Biorąc pod uwagę także treść art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., według którego Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.