Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402271

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 6 listopada 2013 r.
III SA/Lu 683/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w D. z dnia (...) 2013 r., Nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy studentów - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

M. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w D. z dnia (...) 2013 r., Nr (...), w przedmiocie skreślenia z listy studentów. W skardze zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając wniosek skarżący wskazał, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje trudne do odwrócenia skutki, powodujące trwałą zmianę rzeczywistości i w konsekwencji konieczność ponownego ubiegania się o wpis na listę studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej w D., pomimo, iż do dnia złożenia skargi, nie został rozpoznany wniosek skarżącego skierowany do dziekana Wydziału Lotnictwa WSOSP o wznowienie studiów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednocześnie w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności.

Katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia jest zamknięty, zaś obowiązek ich uprawdopodobnienia spoczywa na wnioskodawcy. Sąd jedynie ocenia, czy w istocie wskazana przez stronę szkoda ma znaczny rozmiar lub istnieje niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W tym celu skarżący winien tak określić ewentualną szkodę lub w taki sposób wskazać skutki, które nastąpiłyby w związku z wykonaniem decyzji, by sąd mógł stwierdzić w oparciu o konkretne dane, że wielkość szkody jest znaczna, a skutki trudne do odwrócenia. Jak przyjęto w orzecznictwie, chodzi tu o taką szkodę (majątkową lub niemajątkową), która nie będzie mogła być wyrównana przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia.

W niniejszej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w D. z dnia (...) 2013 r., Nr (...), w przedmiocie skreślenia z listy studentów skarżący zawarł w skardze do sądu. M. P. nie wykazał jednak, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody materialnej lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. W niniejszej sprawie skarżący wskazał jedynie w sposób ogólny, że wykonanie decyzji spowoduje trudne do odwrócenia skutki, powodujące trwałą zmianę rzeczywistości i w konsekwencji konieczność ponownego ubiegania się o wpis na listę studentów. Na poparcie wniosku o wstrzymanie wykonania zakwestionowanego orzeczenia nie przywołał żadnych konkretnych okoliczności i dowodów, które mogłyby uzasadniać, iż istnieje niebezpieczeństwo wyrządzenia mu znacznej szkody lub spowodowania wobec niego trudnych do odwrócenia skutków.

Należy podkreślić, że nie chodzi tu o jakiekolwiek skutki, bowiem każda decyzja organu administracji ma określony wpływ na sytuację jednostki. Trudne do odwrócenia skutki to takie, które raz zaistniałe powodują istotną i trwałą zmianę rzeczywistości, a szczególny obowiązek ich uprawdopodobnienia spoczywa na wnioskodawcy.

Na marginesie należy wskazać, że konieczność rozpoczęcia ponownie studiów, w przypadku odmowy wstrzymania wykonania decyzji o skreśleniu z listy studentów, nie może być uznana za powodującą niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zgodnie bowiem z § 60 ust. 2 Regulaminu WSOSP osoba, która została skreślona z listy studentów na drugim lub wyższym roku studiów pierwszego stopnia i na drugim lub wyższym semestrze studiów drugiego stopnia, może za zgodą dziekana wznowić studia na roku lub semestrze następującym po roku lub semestrze, który zaliczyła przed skreśleniem.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.