Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402266

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 listopada 2013 r.
III SA/Lu 676/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stypendium socjalnego postanawia: przyznać D. K. prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem o przyznanie prawa pomocy złożonym na urzędowym formularzu PPF skarżąca zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.).

Z oświadczenia złożonego na urzędowym formularzu PPF wynika, że skarżąca jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem, który jest doktorantem i nie uzyskuje żadnych własnych dochodów. Skarżąca oraz jej mąż nie posiadają żadnego majątku nieruchomego, ani żadnych zasobów finansowych, utrzymują się z pomocy finansowej rodziców męża w wysokości ok. (...) - (...) zł miesięcznie. Skarżąca zaznaczyła również, że została uznana za osobę niepełnosprawną w stopniu (...), w związku z czym budżet domowy obciążają dodatkowo wydatki na leki.

Mając na uwadze wykazaną w urzędowym formularzu sytuację materialną, rodzinną i zdrowotną strony skarżącej stwierdzić należy, że skarżąca wykazała istnienie przesłanek przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Skarżąca nie posiada własnego dochodu, wraz z mężem utrzymuje się z niewielkiej pomocy finansowej innych osób, nie posiada żadnego majątku, zaś jej stan zdrowia wymaga leczenia. W tych okolicznościach uznać należy, że skarżąca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów przedmiotowego postępowania.

Z wymienionych względów zasadne jest przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika.

Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.