Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508749

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2018 r.
III SA/Lu 661/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A. Z." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2017 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty pomocy za zalesienie - w zakresie zażalenia "A. Z." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. odmawiające przywrócenia terminu postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 r. odmówił "A. Z." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. (dalej jako "skarżąca") przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie pomocy.

Na postanowienie to skarżąca wniosła zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 16 maja 2018 r. (k. 67 akt sprawy) skarżąca wezwana została do usunięcia braków formalnych zażalenia przez złożenie w terminie 7 dni jednego odpisu zażalenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 7 czerwca 2018 r. (k. 74 akt sprawy).

W odpowiedzi na wezwanie skarżąca nadesłała w dniu 14 czerwca 2018 r. (data nadania pisma) pismo zatytułowane "Zażalenie na postanowienie - zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia" (daty nie wskazano), mające stanowić odpis zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej w skrócie: "p.p.s.a.", wskazuje, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Zażalenie skarżącej z dnia 11 maja 2018 r. zawierało brak formalny w postaci braku odpisu tego pisma procesowego. Dlatego skarżąca została wezwana do złożenia odpisu zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wprawdzie w terminie do usunięcia braków zażalenia skarżąca nadesłała pismo nazwane "zażaleniem", jednak treść przedłożonego pisma nie jest tożsama z treścią zażalenia z 11 maja 2018 r. (por.k. 68 - 69 i k. 77). Oba pisma różnią się w sposób uniemożliwiający uznanie, że pismo nadesłane w dniu 14 czerwca 2018 r. stanowi odpis zażalenia z dnia 11 maja 2018 r.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że istotą odpisu jest odwzorowanie w dowolnej technice pełnej treści składanego pisma. Odpisem pisma procesowego jest każdy dalszy jego egzemplarz, odwzorowany w dowolnej technice, zgodny z oryginałem co do treści. Może to być kopia maszynowa, fotokopia, a także kopia wykonana przy użyciu każdej innej techniki powielania, np. wydruk komputerowy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 marca 2008 r., sygn. akt II OSK 774/06 oraz postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 30 czerwca 2009 r., sygn. akt II OSK 927/09 i z 23 czerwca 2008 r., sygn. akt I OZ 407/08). Technika sporządzenia odpisu ma drugorzędne znaczenie (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 stycznia 2011 r., sygn. akt II OZ 1348/10).

Jak wynika z powyższego dostarczone przez skarżącą pismo procesowe nie stanowi odpisu wniesionego wcześniej zażalenia, nie odwzorowuje bowiem jego treści. Nie ma tożsamości treści tego pisma oraz zażalenia z 11 maja 2018 r.

Termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął 14 czerwca 2018 r. Uznać zatem należy, że skarżąca braków tych nie uzupełniła.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. w zw. z 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuca zażalenie, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jego braków formalnych.

Mając na względzie powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił zażalenie skarżącej na postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.