Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484461

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 16 lipca 2014 r.
III SA/Lu 660/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. Nr 981/XXXIX/2014 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy postanawia odrzucić skargę M. W.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca M. W. pismem z dnia 23 maja 2014 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. Nr 981/XXXIX/2014 w przedmiocie zmiany nazwy ulicy.

W odpowiedzi na ww. skargę organ wniósł o odrzucenie skargi M. W. z powodu nie wniesienia przez skarżącą uprzednio wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

W myśl art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Wystąpienie z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa warunkuje możliwość skutecznego zaskarżenia uchwały. Stosownie do art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej: p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Zgodnie z art. 53 § 2 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że M. W. wnosząc skargę na uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. Nr 981/XXXIX/2014 nie wezwała uprzednio organu do usunięcia naruszenia prawa.

Z tego powodu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.