III SA/Lu 628/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2450984

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 lutego 2018 r. III SA/Lu 628/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. A. na rozstrzygnięcie Inne z dnia (...) września 2017 r., znak: (...) (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na cel objęty PROW na lata 2014-2020 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. A. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na rozstrzygnięcie Inne z dnia (...) września 2017 r., znak: (...) (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na cel objęty PROW na lata 2014-2020.

Zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego. Wezwanie zostało doręczone w dniu 26 stycznia 2018 r.

Pomimo upływu wyznaczonego terminu nie uiszczono wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W świetle art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.; dalej jako: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W świetle § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2018 r. Wezwanie zostało doręczone w sposób prawidłowy w dniu 26 stycznia 2018 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu w dniu 2 lutego 2018 r., wpis nie został uiszczony.

W tym stanie rzeczy, skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 w zw. z § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.