Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138212

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
III SA/Lu 626/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal (sprawozdawca), Iwona Tchórzewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 15 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi L. O. na akt Prezydenta Miasta z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

L. O. domagała się od Urzędu Miasta L. zwrotu części opłaty w wysokości (...) zł tytułem wydania karty pojazdu nr (...) dla samochodu marki (...), numer rejestracyjny (...).

Pismem z dnia (...) r. organ odmówił zwrotu należności za wydanie ww. karty pojazdu.

Skarżąca wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa polegającego na odmowie stwierdzenia uprawnienia wnioskodawcy do otrzymania zwrotu części opłaty w wysokości (...) zł pobranej za wydanie karty pojazdu.

Organ nie odpowiedział na wezwanie strony do usunięcia naruszenia prawa.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na akt organu z dnia (...) r. L. O. podniosła, że w dniu (...) r. uiściła opłatę w kwocie (...) zł. Skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów:

- art. 6, art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i § 4 ustawy z dnia (...) r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.);

- § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia (...) r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu w sytuacji niezgodności tej regulacji z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia (...) r. - Prawo o ruchu drogowym (dalej: Prawo o ruchu drogowym) oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;

- art. 90 akapit pierwszy Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (art. 110 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), który sprzeciwia się opłacie związanej z wydaniem pierwszej karty pojazdu sprowadzonego z innego państwa członkowskiego;

- naruszenie prawa materialnego poprzez niezastosowanie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego.

Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego aktu oraz uznanie obowiązku Prezydenta Miasta dokonania zwrotu kwoty (...) zł stanowiącej część opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie. W niniejszej sprawie skarga dotyczy aktu Prezydenta Miasta polegającego odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przechodząc do merytorycznej oceny zasadności żądania zwrotu nadpłaconej opłaty za kartę pojazdu, wskazać trzeba w pierwszej kolejności, że to strona ma wykazać okoliczność uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu w myśl przepisu art. 77 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza faktu uregulowania należności za wydaną kartę pojazdu. Skarżąca udokumentowała jedynie uregulowanie opłaty w kwocie (...) zł (k. 14 akt adm.) za rejestrację pojazdu. W tych okolicznościach przedwczesnym jest rozpatrywanie i ocena zasadności zarzutów i wniosków skargi o naruszeniu prawa przez organ. Skarżony akt Prezydenta Miasta z dnia (...) r. (...).(...) dotyczy odmowy stwierdzenia uprawnienia do otrzymania zwrotu należności.

Podkreślić trzeba, że opłata za wydanie karty pojazdu ma charakter administracyjnoprawny. W uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia (...) r. w sprawie I OPS 3/07, publ. ONSAiWSA 2008/2/21) wyrażony został pogląd, że skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu jest sprawą administracyjną, którą organ załatwia w drodze aktu lub czynności, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. W uzasadnieniu tej uchwały wskazano, że wydanie karty pojazdu, tak jak i wydanie dowodu rejestracyjnego, jest nierozerwalnie związane z wydaniem decyzji administracyjnej o zarejestrowaniu pojazdu i nie stanowi odrębnej sprawy. Z tego względu, również obowiązek uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu powstaje w toku indywidualnej sprawy administracyjnej o rejestrację pojazdu i o jego istnieniu rozstrzyga organ w toku jej załatwiania. Ma on charakter obowiązku administracyjnego, który wynika z przepisów prawa, a organ jest uprawniony do orzekania w przedmiocie tego obowiązku, przy czym nie ma podstawy do rozstrzygania o tym w drodze decyzji administracyjnej, gdyż ustawa z dnia (...) r. Prawo o ruchu drogowym w ogóle nie reguluje spraw dotyczących zwrotu uiszczonych opłat, a z przepisów k.p.a. nie można wyprowadzić zasady, że każde żądanie skierowane do organu wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej. Do uiszczania opłaty w toku zarejestrowania pojazdu nie mają zastosowania przepisy ustawy o opłacie skarbowej ani ustawy Ordynacja podatkowa. Opłata ta, co do jej istoty nie ma charakteru podatkowego, gdyż jej celem jest zrekompensowanie poniesionych przez organ kosztów wytworzenia i wydania karty pojazdu, a w razie jej nieuiszczenia, sankcją jest zwrot podania (wniosku) o zarejestrowanie pojazdu w trybie art. 261 § 2 k.p.a., a nie egzekwowanie uiszczenia tej opłaty. Odnosząc się do żądania zwrotu opłaty za kartę pojazdu, organ ustosunkowuje się do obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a więc podejmuje akt lub czynność, które nie są decyzją lub postanowieniem, które strona może poddać kontroli sądu administracyjnego.

Przenosząc te uwagi na grunt niniejszej sprawy należy podnieść, że nie można poddać kontroli sądowej ani samego wniosku z dnia (...) r., w którym strona stwierdziła, że uiściła na rzecz Urzędu Miasta L. kwotę (...) zł tytułem opłaty za wydanie karty pojazdu, ani stanowiska zawartego w zaskarżonym akcie z dnia (...) r. negującym prawo strony do otrzymania od organu kwoty (...) zł, jak również żądania zgłoszonego w wezwaniu (do usunięcia naruszenia prawa) z dnia (...) r. gdzie strona mówi o należnej jej kwocie w wysokości (...) zł (a nie (...) zł jak wskazano we wniosku). Nie można bowiem odnieść się w sposób merytoryczny do żądania strony, gdyż fakt zapłacenia należności z tytułu wydania karty pojazdu nie został udowodniony w żaden sposób, a powinien, skoro z treści art. 133 § 1 p.p.s.a. wynika, że sąd administracyjny orzeka na podstawie akt sprawy. Sformalizowana odmowa zwrotu opłaty jest aktem organu administracji publicznej, podlegającym zaskarżeniu do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., a następnie badaniu, czy akt ten nie narusza przepisów, poprzez odmowę zwrotu należności pobranej niezgodnie z literą prawa. W sytuacji, kiedy żądanie zwrotu części opłaty i w związku z tym uprawnienie skarżącej do zwrotu opłaty ponad kwoty wynikające z przepisów prawa ma charakter bezpośredni, to rzeczą skarżącej było udokumentować, że opłatę faktycznie zapłacono i że organ bezpodstawnie odmawia jej zwrotu.

Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.