Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402258

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 listopada 2013 r.
III SA/Lu 618/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.S. na pismo Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w L. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie uznania bezzasadności skargi w zakresie odwołania S. S. od odpowiedzi na skargę z dnia (...) 2013 r. udzielonej przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w L. w sprawie o sygnaturze akt III SA/Lu 618/13 postanawia: odrzucić odwołanie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 października 2013 r. doręczono skarżącemu S.S. odpis odpowiedzi skargę złożoną przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w L. Do odpisu odpowiedzi na skargę dołączone było pismo przewodnie z pouczeniem, podpisane prze sekretarza sądowego, datowane na dzień 7 października 2013 r.

W piśmie z dnia 15 października 2013 r. S S oświadczył, że składa "Odwołanie od decyzji WSA w Lublinie z dnia 7 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Lu 618/13".

W wykonaniu zarządzenia sędziego sprawozdawcy sekretarz sądowy pismem z dnia 28 października 2013 r. poinformował S S, że w dniu 7 października 2013 r. nie została wydana w sprawie III SA/Lu 618/13 żadna decyzja (wyrok, postanowienie, zarządzenie), w związku z czym wezwano S. S. do wyjaśnienia, czego dotyczy odwołanie z 15 października 2013 r., w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

W odpowiedzi na powyższe, S S w piśmie z dnia 9 listopada 2013 r. oświadczył, że odwołanie dotyczy odpowiedzi na skargę z dnia (...) 2013 r. udzielonej przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w L. w sprawie o sygn. akt III SA/Lu 618/13.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Przedmiotem niniejszego postępowania wpadkowego jest odwołanie S. S. od odpowiedzi na skargę z dnia (...) 2013 r. udzieloną przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w L. w sprawie o sygnaturze akt III SA/Lu 618/13.

Odpowiedź na skargę jest pismem procesowym w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, powoływanej dalej jako p.p.s.a.), za pomocą którego organ administracji publicznej ma możliwość wyrazić swoje stanowisko wobec zarzutów i wniosków skargi. Od pisma procesowego nie przysługuje żaden środek zaskarżenia.

W ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidziane są sposoby postępowania jedynie ze środkami zaskarżenia przewidzianymi w tej ustawie, a więc skargą kasacyjną od wyroku lub postanowienia sądu, zażaleniem na postanowienie sądu lub zarządzenie przewodniczącego oraz sprzeciwem od postanowienia lub zarządzenia referendarza sądowego.

Ustawa nie przewiduje odwołania od pisma procesowego i w związku z tym sposobu postępowania z takim odwołaniem.

Biorąc pod uwagę, że jednak skarżący takie odwołanie złożył, należy uznać je za niedopuszczalne i odrzucić, stosując przez analogię podstawowy przepis ustawy regulujący sposób postępowania z niedopuszczalnymi środkami zaskarżenia, to jest art. 178 p.p.s.a., dotyczący niedopuszczalnej skargi kasacyjnej. Przepisy dotyczące zażaleń (art. 197 § 2 p.p.s.a. i art. 198 p.p.s.a.) odsyłają do przepisów o skardze kasacyjnej.

Ze wskazanych wyżej przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił odwołanie na podstawie zastosowanego przez analogię art. 178 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.