Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2587927

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 5 grudnia 2018 r.
III SA/Lu 603/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2018 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia:

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić A. Z. ze środków Skarbu Państwa -Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę (...) zł tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 21 września 2018 r., nr (...), Wojewoda (dalej jako: "organ") utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta L. z dnia 3 sierpnia 2018 r., znak (...), w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego A. Z. (dalej jako: "skarżący"). Decyzja została doręczona w dniu 1 października 2018 r.

Pismem z dnia 25 października 2018 r., nadanym w dniu 2 listopada 2018 r. w placówce Poczty Polskiej, skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, skargę na powyższą decyzję.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, podkreślając, że skarga została wniesiona po terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył co następuje:

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, bowiem skarga podlega odrzuceniu z powodu złożenia jej po upływie terminu do jej wniesienia. Z akt sprawy i aplikacji Poczty Polskiej "śledzenie przesyłek" wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 1 października 2018 r. (k. 63 akt adm.). Zatem 30-dniowy termin do wniesienia skargi upływał z dniem 31 października 2018 r. (dzień ten nie przypadał w sobotę, ani dzień ustawowo wolny od pracy). Skarżący wniósł skargę poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe w dniu 2 listopada 2018 r. (data nadania), a więc po upływie terminu do jej wniesienia.

Z uwagi na odrzucenie skargi nie orzekano o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji.

O zwrocie wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Z powyższych względów oraz na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., sąd orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.