Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484455

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 16 lipca 2014 r.
III SA/Lu 587/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2014 r., Nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami kat. B i nałożenia obowiązku zwrotu posiadanego prawa jazdy postanawia: odrzucić skargę."

Uzasadnienie faktyczne

S. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2014 r., Nr (...), w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami kat. B i nałożenia obowiązku zwrotu posiadanego prawa jazdy.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r., S.S. został wezwany do usunięcia braku formalnego skargi poprzez własnoręczne podpisanie skargi lub nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem (złożona skarga jest kopią), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 6 czerwca 2014 r. Wezwanie odebrała matka skarżącego.

Pomimo upływu zakreślonego, siedmiodniowego terminu nie został usunięty brak formalny skargi wskazany w zarządzeniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W rozpatrywanej sprawie wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi doręczono skarżącemu w dniu 6 czerwca 2014 r., zatem zakreślony 7 dniowy termin upłynął bezskutecznie dnia 13 czerwca 2014 r.

Pomimo upływu siedmiodniowego terminu od dnia doręczenia wezwania skarżący nie podpisał skargi, ani nie nadesłał poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu skargi.

Z powyższych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak we wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.