Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1755157

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 21 lipca 2015 r.
III SA/Lu 58/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata J. P. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. S. K. i A. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: odmówić adwokatowi J. P. przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę J. S. K. i A. K. Odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony ustanowionemu w ramach prawa pomocy i wyznaczonemu przez Okręgową Radę Adwokacką w (...) pełnomocnikowi strony skarżącej adwokatowi J. P. w dniu 9 czerwca 2015 r.

W dniu 14 lipca 2015 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. W końcowej części opinii pełnomocnik wniósł o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu oświadczając, że koszty te nie zostały uiszczone w całości lub w części. Do opinii adwokat załączył dowód nadania skarżącemu opinii listem poleconym w dniu 14 lipca 2015 r.

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Wniosek pełnomocnika strony skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie.

Zasady wynagradzania profesjonalnych pełnomocników (w tym adwokatów), ustanowionych w ramach prawa pomocy, w postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., stosownie do którego wyznaczony adwokat (...) otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Powyższe odesłanie oznacza, że art. 250 p.p.s.a. nie stanowi uregulowania pełnego, zatem konieczne jest sięgnięcie do przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461), zwane dalej rozporządzeniem. Jedną z reguł, do których odsyła art. 250 p.p.s.a., zawarto w § 2 pkt 1 rozporządzenia. Zgodnie z tym unormowaniem, zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

Powołane wyżej przepisy nie nakładają na sąd (referendarza sądowego) obowiązku uwzględnienia każdego wniosku pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy dotyczącego zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W orzecznictwie sądowym oraz literaturze przedmiotu wywodzi się, że wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego z urzędu (w ramach prawa pomocy), o którym mowa w art. 250 ustawy p.p.s.a. w związku z § 2 pkt 1 powołanego rozporządzenia dotyczy tylko rzeczywistego udzielenia pomocy prawnej (por. postanowienie SN z 12 lutego 1999 r., II CKN 341/98 (OSNC 1999, nr 6, s. 123); postanowienie SN z 21 czerwca 2007 r., III KK 200/07 (OSNwSK 2007/1/1378), Lex nr 459865 oraz S. Babiarz, B. Dauter, M. Niezgódka-Medek: Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych Warszawa 2007, s.316-317). Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615), koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb Państwa. Powyższe oznacza obowiązek ustalenia przez sąd (bądź referendarza), czy pomoc prawna rzeczywiście została udzielona, bowiem dysponując w tym zakresie środkami publicznymi odpowiada za zasadność i legalność ich wydatkowania.

Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej należy do katalogu czynności, za które zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b powołanego rozporządzenia przysługuje wynagrodzenie. W przypadku opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej o faktycznym udzieleniu pomocy prawnej świadczy nie tylko sporządzenie opinii prawnej i doręczenie jej mocodawcy, ale doręczenie jej w taki terminie, który w przypadku niezgadzania się z opinią umożliwi mu skorzystanie przy sporządzaniu skargi kasacyjnej z pomocy innego profesjonalnego pełnomocnika. Tak więc skarga kasacyjna, jak i opinia o braku podstaw do jej wniesienia powinny być sporządzone i wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem. Zarówno bowiem sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, jak i sporządzenie i doręczenie mocodawcy opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej służy ochronie interesu prawnego mocodawcy. Interes prawny mocodawcy chronić będzie jedynie taka opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, która jest sporządzona i przesłana mocodawcy niezwłocznie. Opinia, o jakiej mowa powyżej powinna być sporządzona najdalej w terminie odpowiadającym terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej (por. postanowienie NSA z dnia 18 grudnia 2008 r., sygn. I OZ 910/08; http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W przypadku opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, poinformowanie mocodawcy w terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej o braku podstaw do jej wniesienia, ma na celu jego ochronę przed ponoszeniem zbędnych kosztów postępowania, zaś w przypadku gdy mocodawca nie zgadza się z opinią nie zamyka mu drogi do wniesienia skargi kasacyjnej poprzez skorzystanie z usług innego profesjonalnego pełnomocnika.

Mając to na względzie, koszty nieopłaconej pomocy prawnej przysługują adwokatowi podejmującemu bez zbędnej zwłoki działania mające na celu ochronę interesu prawnego strony, którą reprezentuje.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik strony skarżącej otrzymał wyrok sądu z dnia 7 maja 2015 r. wraz z uzasadnieniem w dniu 9 czerwca 2015 r. (potwierdzenie odbioru, k-164 akt sądowych). Natomiast opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej adwokat przesłał skarżącemu w dniu 14 lipca 2015 r. (potwierdzenie nadania przesyłki listowej, k-169 akt sądowych), a więc po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, który przypadał na 9 lipca 2014 r. W tej sytuacji, nieuzasadniona zwłoka w działaniach pełnomocnika spowodowała, że opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przesłana skarżącemu dnia 14 lipca 2015 r., nie chroni interesu prawnego mocodawcy.

Powyższe skutkuje tym, że nie można uznać, iż udzielona pomoc w postaci sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej nosi znamiona pomocy faktycznie udzielonej, chroniącej interes prawny strony skarżącej.

Należy również zauważyć, co potwierdza załączony do opinii dowód nadania przesyłki listowej, że opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej została przesłana tylko skarżącemu, natomiast nie została przesłana skarżącej. Zatem w stosunku do skarżącej również z tego powodu nie można uznać, że pomoc prawna w postaci sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, została jej udzielona. W takiej sytuacji brak jest podstaw do przyjęcia, że skarżąca chociażby zapoznała się z opinią. Okoliczność nieprzesłania skarżącej opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej potwierdza również treść wniosku pełnomocnika, który wnosi o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej "udzielonej skarżącemu".

Mając na uwadze przytoczone okoliczności i ustalenia oraz na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a., należało orzec jak na wstępie.

Art. 210.

§ 1.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.