Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757724

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 23 lipca 2015 r.
III SA/Lu 570/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi P. C. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego postanawia: przyznać P. C. prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Uzasadnienie faktyczne

W złożonej skardze skarżący zwrócił się m.in. z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy. Wezwany do złożenia wniosku o prawo pomocy na urzędowym formularzu, w terminie nadesłał wypełniony urzędowy formularz wniosku zaznaczając w nim, że domaga się zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego. Na wezwanie referendarza skarżący nadesłał dodatkowe oświadczenie i dokumenty źródłowe.

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Żądanie zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.).

Z oświadczenia złożonego na urzędowym formularzu oraz akt sprawy wynika, że skarżący nie pracuje, nie osiąga żadnych dochodów, korzysta z pomocy opieki społecznej (talony na obiady). Skarżący nie posiada majątku nieruchomego, ani żadnych zasobów finansowych. Skarżącego częściowo w utrzymaniu wspomaga matka, natomiast zamieszkuje on u różnych znajomych przez krótkie okresy czasu. Ponadto skarżący posiada zadłużenie z powodu nieopłacania alimentów. Z nadesłanych zaświadczeń (...) Urzędu Skarbowego w (...) wynika, że skarżący w latach 2011 -2014 nie osiągnął żadnych dochodów.

Mając na uwadze sytuację materialną strony (brak dochodu, brak majątku, który mógłby służyć pozyskaniu środków na sfinansowanie kosztów postępowania) stwierdzić należy, że zostały spełnione przesłanki z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., skarżący nie jest bowiem w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów niniejszego postępowania.

Z tych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.