III SA/Lu 566/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3089678

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 grudnia 2020 r. III SA/Lu 566/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sędziowie WSA: Jerzy Drwal, Iwona Tchórzewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) lipca 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty odsetek z tytułu zwrotu cła postanawia:

I. umorzyć postępowanie;

II. zwrócić N. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę (...) zł ((...) złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

N. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wypłaty odsetek z tytułu zwrotu cła.

Pismem z dnia (...) grudnia 2020 r. skarżąca cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W ocenie Sądu cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest dopuszczalne, bowiem nie zachodzą negatywne przesłanki dopuszczalności cofnięcia skargi określone w powołanym wyżej przepisie art. 60 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 60 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.