Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 792828

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 21 lutego 2011 r.
III SA/Lu 553/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Fita.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "S." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) października 2010 r. znak (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie określenia kodu CN towaru importowanego w części dotyczącej podstawy prawnej postanawia:

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) listopada 2010 r. spółka S." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) października 2010 r. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie określenia kodu CN towaru importowanego w części dotyczącej podstawy prawnej.

Wobec braku wykazania przez podpisującego skargę P. Z. umocowania do działania jako organ spółki, co powinno nastąpić dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), skarżąca została wezwana do złożenia stosownych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącej w sposób prawidłowy w dniu (...) grudnia 2010 r., o czym świadczy adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, a zatem termin do dokonania czynności upłynął w dniu (...) stycznia 2011 r. Skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

W tym stanie sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak wyżej wskazano, zgodnie z art. 29 p.p.s.a., osoba działająca jako organ obowiązana jest do wykazania swojego umocowania odpowiednim dokumentem. W sprawie niniejszej konieczne było wykazanie, że podpisujący skargę P. Z. aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu spółki, zaś zgodnie z wewnętrznym regulacjami spółki jest on upoważniony do jednoosobowej reprezentacji spółki. Umocowanie do działania jako organ spółki powinno nastąpić dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu, zgodnie z art. 29 p.p.s.a. Dokumentem tym jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 16 stycznia 2009 r. (sygn. I GSK 148/08) - brak w zakresie wykazania umocowania osób dokonujących czynności w imieniu spółki na etapie wstępnego badania skargi, przed nadaniem jej biegu, jest brakiem uzupełnianym w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. Niepodobna przyjąć bowiem, by mogła otrzymać prawidłowy bieg skarga, której brak skutkować może zniesieniem postępowania.

Skarżąca została zatem wezwana do uzupełnienia wskazanego braku formalnego, jednak nie uczyniła tego w zakreślonym terminie.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę m.in., gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 29 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.