Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402254

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 listopada 2013 r.
III SA/Lu 544/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) 2013 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie wniosku H. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

H. W. we wniosku o przyznanie prawa pomocy z dnia (...) 2013 r. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i nie ma nikogo na utrzymaniu. Skarżący wykazał, że w skład jego majątku wchodzi dom o pow. (...) m2, mieszkanie o pow. (...) m2, nieruchomość rolna o pow. (...) ha oraz oszczędności pieniężne w kwocie (...) zł. Ponadto skarżący otrzymuje emeryturę w wysokości (...) zł brutto miesięcznie.

Postanowieniem z dnia 25 października 2013 r., III SA/Lu 544/13, referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy.

Pismem z dnia 6 listopada 2013 r. skarżący złożył sprzeciw od powyższego postanowienia referendarza sądowego. W uzasadnieniu sprzeciwu skarżący podał, że otrzymuje emeryturę w wysokości (...) zł netto i z tej kwoty musi opłacić podatki, światło i ubezpieczenie. Oszczędności są natomiast przeznaczone na pochówek.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył co następuje:

Stosownie do art. 260 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., wniesienie sprzeciwu przez stronę powoduje, że zaskarżone postanowienie traci moc, a Sąd na nowo rozpoznaje wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym (art. 245 § 1). Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy strona wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Z treści tego przepisu wynika wprost, że ciężar dowodu co do wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy spoczywa na stronie składającej wniosek o przyznanie tego prawa. Właściwe przedstawienie przez stronę przyczyn uzasadniających zwolnienie od kosztów sądowych oraz dowodów na ich poparcie umożliwia sądowi rozpoznającemu wniosek dokonanie prawidłowej oceny sytuacji majątkowej wnioskodawcy. Strona ma w tym zakresie inicjatywę dowodową, a Sąd na podstawie przedstawionych przez stronę dowodów dokonuje oceny, czy wystąpiły przesłanki przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W ocenie Sądu skarżący nie wykazał, że znajduje się w sytuacji uprawniającej do otrzymania pomocy prawnej i nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

Z treści złożonego przez skarżącego we wniosku o przyznanie prawa pomocy oświadczenia wynika, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i nie ma nikogo na utrzymaniu. W skład majątku skarżącego wchodzi dom o pow. (...) m2, mieszkanie o pow. (...) m2, nieruchomość rolna o pow. (...) ha oraz oszczędności pieniężne w kwocie (...) zł. Skarżący otrzymuje emeryturę w wysokości (...) zł brutto miesięcznie.

Bieżący dochód skarżącego z tytułu emerytury jest niewielki (według oświadczenia skarżącego (...) zł netto), ale stały. Skarżący posiada również oszczędności w wysokości (...) zł. Wprawdzie dysponowanie zgromadzonymi środkami pieniężnymi jest zastrzeżone do swobodnej decyzji osoby je posiadającej, to jednak nie można stwierdzić, skoro skarżący takie środki posiada, że sytuacja finansowa i majątkowa skarżącego opisana we wniosku o przyznanie prawa pomocy nie pozwala mu na poniesienie pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

Stan majątkowy skarżącego jest dobry. Skarżący posiada nieruchomości, dom i mieszkanie. Prowadzi ponadto gospodarstwo rolne, nie jest więc w sytuacji, która pozwoliłaby na uznanie, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie

Na marginesie stwierdzić należy, że na obecnym etapie postępowania do wymagalnych kosztów sądowych należy wpis sądowy od skargi w wysokości 200 zł - § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 260 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.