Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812961

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 czerwca 2016 r.
III SA/Lu 542/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na postanowienie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.