Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 792820

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
III SA/Lu 512/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy WSA Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie przekazania pisma według właściwości Staroście (...) postanawia:

przyznać E. B. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 28 grudnia 2010 r. skarżącej przyznano prawo pomocy w zakresie zwolnienia w całości od kosztów sądowych. W piśmie z dnia 8 kwietnia 2011 r. skarżąca ponownie zgłosiła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów postępowania sądowego. Razem z ww. pismem skarżąca złożyła wypełniony urzędowy formularz wniosku o prawo pomocy, w którym zaznaczyła, iż wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu wniosku złożonego na urzędowym formularzu skarżąca podniosła, że nadal jest osobą bezrobotną, utrzymującą się wyłącznie z pomocy społecznej. Do wniosku skarżąca załączyła zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w (...) z 8 kwietnia 2011 r., decyzję Wójta Gminy (...) z 25 stycznia 2011 r. orzekającą przyznaniu jej zasiłku okresowego z pomocy społecznej, oraz zaświadczenie Wójta Gminy (...) z 25 stycznia 2011 r. dotyczące wielkości posiadanej nieruchomości rolnej.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Na wstępie podnieść należy, że zwolnienie od kosztów sądowych orzeczone postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 r., obejmuje wszystkie koszty sądowe w niniejszej sprawie, występujące w postępowaniu przed sądem zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Z tego względu rozpoznaniu podlega jedynie wniosek skarżącej o ustanowienie adwokata.

Do strony skarżącej ubiegającej się obecnie o ustanowienie adwokata, a uprzednio zwolnionej od kosztów sądowych (postanowieniem referendarza sądowego z 28 grudnia 2010 r.), zastosowanie będzie miał przepis art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., dotyczący przyznania osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym. Przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmuje bowiem zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie jednego z profesjonalnych pełnomocników - adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Mając na uwadze aktualną sytuację materialną strony skarżącej, przedstawioną w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy z dnia 8 kwietnia 2011 r. oraz załączonych dokumentach stwierdzić należy, że wniosek strony zasługuje na uwzględnienie.

Z oświadczenia złożonego na urzędowym formularzu wniosku o prawo pomocy wynika, że skarżąca jest osobą samotną, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Według zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w (...) z 8 kwietnia 2011 r. skarżąca od dnia (...) r. jest osobę bezrobotną, obecnie nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych. Jako jedyne źródło utrzymania skarżąca wskazała zasiłek okresowy z pomocy społecznej w wysokości (...) zł, przyznany na podstawie decyzji Wójta Gminy (...) z 25 stycznia 2011 r. Odnośnie stanu majątkowego skarżąca wykazała, iż oprócz domu o pow. (...) m2 oraz nieruchomości rolnej o pow. (...) arów (wielkość nieruchomości rolnej potwierdzona zaświadczeniem Wójta Gminy (...) z 25 stycznia 2011 r.), nie posiada innego majątku nieruchomego, żadnych zasobów pieniężnych jak również przedmiotów wartościowych o wartości powyżej 3.000 euro.

Reasumując, wykazana przez skarżącą jej sytuacja materialna (bezrobocie, brak stałych dochodów, utrzymywanie się z pomocy opieki społecznej), daje podstawy do uznania, że skarżąca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Powyższe (mając na względzie, że stronie przyznano już prawo pomocy w zakresie zwolnienia w całości od kosztów sądowych) uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Z tych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.