Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078727

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 czerwca 2016 r.
III SA/Lu 506/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. R. S.z siedzibą w (...), (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie długu celnego oraz podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 marca 2015 r. pełnomocnik spółki S. R. S. z siedzibą w (...), (...), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie długu celnego oraz podatku od towarów i usług. Z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi do doręczeń ustanowionemu przez spółkę, w dniu 14 lipca 2014 r. W skardze zawarto wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi oraz wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej wniósł o odrzucenie skargi jako wniesionej po terminie.

Postanowieniem z dnia 23 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżąca Spółka wniosła na powyższe postanowienie zażalenie, zostało ono jednak oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2016 r. (sygn. akt I GZ 11/16).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z powodu niezachowania ustawowego terminu do jej wniesienia.

W świetle art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z akt administracyjnych (k. 492) zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi do doręczeń ustanowionemu przez skarżącą Spółkę w dniu 14 lipca 2014 r. W tej sytuacji 30-dniowy termin do wniesienia skargi upływał w dniu 13 sierpnia 2014 r. Skarżąca wniosła skargę w dniu 17 marca 2015 r. (koperta zawierająca przesyłkę pocztową - k. 14 akt sądowych), a zatem po upływie ustawowo określonego terminu.

Prawomocnym postanowieniem Sądu z 23 września 2015 r. odmówiono skarżącej Spółce przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Wniesienie skargi po upływie terminu skutkuje koniecznością jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd skargę odrzucił

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.