Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 listopada 2007 r.
III SA/Lu 504/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na czynności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie doręczenia decyzji o odmowie przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 sierpnia 2007 r. A. W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Lublinie na "lekceważący stosunek i łamanie podstawowych zasad Kodeksu postępowania administracyjnego" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział (...) Inspektorat w (...) poprzez nieudzielenie informacji na temat przeprowadzonych przez lekarza orzecznika w dniu (...) stycznia 2007 r. badań stanowiących podstawę wydania decyzji o prawie do renty, brak doręczenia skarżącemu decyzji odmownej z (...) lutego 2007 r., nadesłanie w dniu 30 lipca 2007 r. pisma o napisanie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. W związku z tym skarżący zwraca się do sądu o udzielenie wskazówek co do dalszych kroków prawnych, gdyż nie popełnił żadnych uchybień, a jego sprawa toczy się już siódmy rok.

W odpowiedzi na skargę Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. wniósł o odrzucenie skargi, wskazując, że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych podlegają rozpoznaniu przez sądy ubezpieczeń społecznych. Organ podniósł ponadto, że kwestionowana przez skarżącego decyzja z (...) lutego 2007 r. zawiera pouczenie co do sposobu wszczęcia trybu odwoławczego w przedmiotowej sprawie, a postępowanie orzecznicze jest prowadzone zgodnie z trybem okreslonym przez art. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2711).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W ocenie sądu skarga A. W. z uwagi na niedopuszczalność zwracania się do sądu administracyjnego o udzielenie porady prawnej i wskazówek dotyczących postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz orzekania o niezdolności do pracy, podlega odrzuceniu.

W myśl przepisu art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Należy podnieść, że zgodnie z przepisem art. 3 § 1 p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Zakres tej kontroli sprecyzowany został w przepisie art. 3 § 2 cyt. ustawy, zgodnie z którym kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Skarżący wyraźnie w skardze oraz w dwóch uzupełniających skargę pismach procesowych wskazał, że zwraca się do sądu o udzielenie przez sąd odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem administracyjnym w przedmiocie przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz orzekania o niezdolności do pracy, dotyczące odwołania od decyzji o odmowie przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i pisma organu o napisanie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia lekarskiego; ponadto zwrócił się o wskazanie przysługujących możliwości prawnych w jego sytuacji, udzielenie odpowiedzi, w jakim terminie powinien był otrzymać orzeczenie lekarskie oraz jakie są sankcje na nieprzestrzeganie przez organ terminów i wynikające z tego skutki prawne.

Zwracanie się do sądu administracyjnego o udzielenie informacji odnośnie stosowania przepisów prawa nie należy do żadnej z powyżej wymienionych kategorii (art. 3 § 2 p.p.s.a.), w związku z czym sprawa ta nie podlega w świetle ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi właściwości sądu administracyjnego i skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych względów działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 oraz § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jak w sentencji postanowienia.