Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 22 lutego 2007 r.
III SA/Lu 50/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Sadurski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.B. na decyzję Wojewody z dnia (...) grudnia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie: uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) grudnia 2006 r. nr (...), Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia (...) listopada 2006 r. nr (...) w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku T.B. Decyzja zawierała pouczenie, iż jest ona ostateczna oraz informację, że stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Decyzja została doręczona adresatowi w dniu 20 grudnia 2006 r. (poświadczenie odbioru w aktach administracyjnych sprawy).

W dniu 17 stycznia 2007 r. T.B. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na powyższą decyzję. Zarządzeniem przewodniczącego skarga została przesłana do właściwego organu administracji, gdzie wpłynęła w dniu 25 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późno zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast art. 54 § 1 powołanej wyżej ustawy przewiduje, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Wyjątek od tej zasady wprowadzał jedynie art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271 z późn. zm.), na podstawie którego w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. 1 stycznia 2004 r.), skargę wniesioną w ustawowym terminie bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd przekazywał niewłaściwemu organowi jako złożoną w terminie. Wskazany przepis utracił moc obowiązującą w dniu 1 stycznia 2006 r. zatem od tego momentu jedyną dopuszczalną procedurą złożenia skargi do sądu administracyjnego jest jej wniesienie w terminie 30 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, który działanie lub bezczynność skarga dotyczy.

W rozpatrywanej sprawie decyzja Wojewody z dnia (...) grudnia 2006 r. nr (...) została doręczona T.B. w dniu 20 grudnia 2006 r., skarga natomiast wpłynęła do właściwego organu dnia 25 stycznia 2007 r. a zatem z uchybieniem przewidzianego w ustawie 30 dniowego terminu do jej wniesienia.

Z powyższych względów oraz na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy, należało orzec jak w sentencji.