Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 października 2007 r.
III SA/Lu 499/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. G. na decyzję Wojewody z dnia (...) lipca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanawia: przyznać H. G. prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący H. G. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w zakreślonym dla tej czynności procesowej terminie, tj. w dniu 4 października 2007 r., złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu domagając się przyznania prawa pomocy w całkowitym zakresie tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

W uzasadnieniu wniosku podniósł m.in., że nie stać go na opłacenie kosztów sądowych oraz kosztów wynagrodzenia adwokata, ponieważ ponosi duże wydatki związane z utrzymaniem, w tym: (...) zł - opłata za wynajęcie pokoju, (...) zł - koszt zakupu leków, (...) zł - wydatki na dojazdy, natomiast pozostałą kwotę pieniędzy wydaje na tzw. "życie". Skarżący wykazał ponadto we wniosku, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, utrzymuje się z renty w wysokości (...) zł brutto, a ponadto nie posiada żadnego majątku nieruchomego, jak również zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Skarżący wezwany do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń, w dniu 18 października 2007 r. złożył pismo z dnia 17 października 2007 r. wraz z dokumentami źródłowymi: kserokopią wyciągu z rachunku bankowego z okresu ostatnich trzech miesięcy, kserokopią decyzji o przyznaniu renty z dnia (...) oraz dodatkowymi oświadczeniami z dnia 17 października 2007 r.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 ustawy p.p.s.a.).

W oparciu o dane zawarte w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz złożonych dokumentach źródłowych i dodatkowych oświadczeniach, stwierdzić należy, że skarżący wykazał istnienie przesłanek przyznania mu prawa pomocy w całkowitym zakresie. Skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jedynym źródłem jego utrzymania jest renta z tytułu niezdolności do pracy w kwocie (...) zł brutto (decyzja ZUS z dnia (...)). Na konto skarżącego po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywana jest obecnie kwota (...) zł (wyciąg bankowy z dnia (...)). Skarżący w piśmie z dnia 17 października 2007 r. oświadczył, iż nie posiada innych rachunków bankowych, w tym kont i lokat dewizowych. Oświadczył również, że nie jest właścicielem sadu o pow. (...) ha, o którym pisał w odwołaniu do Wojewody (...) z dnia (...) oraz że dochody z produkcji sadowniczej czerpie była żona. Ponadto z oświadczenia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie miejsca zamieszkania wynika, że skarżący do dnia (...) mieszkał w "letniej kuchni" znajdującej się na posesji (...), natomiast od miesiąca (...) wynajmuje pokój za (...) zł miesięcznie, jednak nie zawierał umowy najmu. Odnośnie posiadanego samochodu i kosztów jego utrzymania skarżący oświadczył, że jest współwłaścicielem z byłą żoną samochodu marki (...) r. prod. (...), o wartości ok. (...) zł. Obecnie skarżący jest jego użytkownikiem i ponosi wydatki związane z jego utrzymaniem, na które składają się: koszt ubezpieczenia OC - (...) zł, badania techniczne - (...) zł oraz koszty związane z eksploatacją - (paliwo, wymiana oleju, itp.) - (...) zł, co łącznie daje kwotę (...) zł rocznie ((...) zł miesięcznie). Zatem na stałe miesięczne wydatki, na które składają się: opłata za wynajęcie pokoju - (...) zł, wydatki na zakup leków - (...) zł, koszt utrzymania samochodu - (...) zł skarżący wydaje (...) zł, natomiast pozostała kwota pieniędzy z renty tj. (...) zł ((...) - (...) = (...)) jest przeznaczana na bieżące utrzymanie.

Mając na uwadze sytuację materialną i zdrowotną skarżącego wykazaną w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy i nadesłanych na wezwanie dokumentach źródłowych oraz dodatkowych oświadczeniach, uznać należy, że skarżący spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Porównanie wysokości osiąganych dochodów ze stałymi koniecznymi wydatkami ponoszonymi przez skarżącego na utrzymanie oraz z wielkością obciążeń finansowych toczącego się postępowania sądowego, uprawnia do wniosku, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Z tych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.