Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 kwietnia 2007 r.
III SA/Lu 49/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.S. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia (...) stycznia 1999 r. nr (...) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w dniu 18 stycznia 2007 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie pismo, w którym wnosi m.in. o stwierdzenie przez Sąd nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia (...) stycznia 1999 r. nr (...) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Skarga nie została poprzedzona wezwaniem organu do usunięcia naruszenia prawa polegającego na wydaniu powyższej uchwały.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Sąd dokonuje kontroli zgodności z prawem uchwały organu gminy na wniosek zainteresowanych na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), zgodnie z którym - każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

W przedmiotowej sprawie skarżący nie wystąpił z wezwaniem do organu gminy, a zatem skarga jest przedwczesna, co powoduje, że podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.