Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 24 października 2007 r.
III SA/Lu 486/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 24 paździenika 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanawia: przyznać J. S. prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. S. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w dniu 1 października 2007 r., tj. w terminie przewidzianym dla tej czynności procesowej, złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu domagając się przyznania prawa pomocy w całkowitym zakresie przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu wniosku podniósł, że jedynym źródłem utrzymania rodziny jest gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni (...) m2, z czego pow. (...) ha jest przez nich dzierżawiona. Skarżący podał, że ma na utrzymaniu córkę, która w bieżącym roku szkolnym rozpoczęła naukę w klasie (...) szkoły (...), co wiązało się ze znacznymi wydatkami na książki, mundurek, inne pomoce szkolne, ubezpieczenie, komitet rodzicielski. Podniósł również, że żona A. S. jest w (...) i ze względu na stan zdrowia wymaga stałego leczenia. W związku z powołanymi okolicznościami, skarżący wraz z rodziną są w trudnej sytuacji materialnej, żyją skromnie i niejednokrotnie są zmuszeni korzystać z pomocy finansowej rodziców. Do wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący załączył kserokopie: dwóch zaświadczeń Urzędu Gminy w (...) z dnia (...) i (...), dwóch zaświadczeń z dnia (...) wydanych przez Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w (...), zaświadczenia lekarskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r., faktur VAT za energię elektryczną, za gaz, za wodę i wywóz śmieci. Skarżący wezwany do złożenia dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń, w zakreślonym dla tej czynności terminie złożył pismo z dnia 12 października 2007 r. wraz z kserokopią decyzji (...) Ośrodka Pomocy Społecznej w (...) z dnia (...) o przyznaniu zasiłku rodzinnego na N. S. i kserokopią decyzji (...) Ośrodka Pomocy Społecznej w (...) z dnia (...) o przyznaniu pomocy w postaci zakupu posiłków dla N. S.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 ustawy p.p.s.a.).

W oparciu o dane zawarte w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz dokumentach załączonych do wniosku oraz nadesłanych na wezwanie referendarza sądowego z dnia 4 października 2007 r., stwierdzić należy, że skarżący wykazał istnienie przesłanek przyznania mu prawa pomocy w całkowitym zakresie. Skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i (...) córką. Źródłem utrzymania rodziny jest gospodarstwo rolne (składające się z gruntów rolnych o pow. (...) ha, (...) ha i (...) ha), z którego roczny dochód wynosi łącznie - (...) zł (zaświadczenie Urzędu Gminy w (...) z dnia (...) k-25 a.s.), co w przeliczeniu na dochód miesięczny wynosi - (...) zł. Skarżący nie jest właścicielem wszystkich gruntów, na których prowadzi działalność rolniczą, gdyż jak wynika z zaświadczenia Urzędu Gminy w (...) z dnia (...) (k-24 a.s.), A. i J. S. na podstawie umowy dzierżawy gruntów nr (...) z dnia (...) stali się dzierżawcami gruntów o pow. (...) ha fiz. ((...) ha przel.). Skarżący we wniosku o przyznanie prawa pomocy wykazał również jako dochód rodziny zasiłek rodzinny pobierany na córkę N. w wysokości (...) zł miesięcznie. Zatem miesięczny dochód w rodzinie skarżącego stanowi kwotę - (...) zł ((...) + (...) = (...)), co w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi - (...) zł. Poza działką o pow. (...) m 2 oraz działką o pow. (...) m2 i położonym na niej domem, skarżący nie posiada innego majątku nieruchomego, jak również żadnych zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

W oświadczeniu z dnia 12 października 2007 r. skarżący podał m.in., że nie ubiegał się o dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast dopłaty takie pobiera właściciel gruntów przez nich dzierżawionych. Wyjaśnił ponadto, że sporadycznie jego rodzina korzysta z pomocy udzielanej przez rodziców w formie artykułów żywnościowych (mąka, owoce, jajka, mięso z drobiu). Natomiast jak wynika z dołączonej do oświadczenia kserokopii decyzji (...)OPS w (...) dnia (...) córka skarżącego objęta jest pomocą społeczną w zakresie zakupu posiłków.

Mają na uwadze sytuację materialną, rodzinną i zdrowotną skarżącego i jego rodziny wykazaną w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz złożonych dokumentach uznać należy, że skarżący spełnił przesłanki przyznania prawa pomocy w całkowitym zakresie. Skarżący dysponując dochodem w wysokości (...) zł miesięcznie, będącym podstawą utrzymania całej rodziny, nie posiadając żadnych oszczędności, nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów toczącego się postępowania.

Z tych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.