Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 października 2007 r.
III SA/Lu 480/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. A. na działalność Burmistrza Miasta w przedmiocie zasądzenia należności finansowych z tytułu korzystania z terenu komunikacji pieszej i zieleni publicznej w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanawia: przyznać W. A. prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego, o wyznaczenie którego zwrócić się do Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 października 2007 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący W. A. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy domagając się przyznania prawa pomocy w całkowitym zakresie przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

W myśl art. 246 (1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 ustawy p.p.s.a.).

Stwierdzić należy, że wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego zasługuje na uwzględnienie.

Z danych zawartych w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że skarżący zamieszkuje wraz z matką (ur. (...)) i prowadzi z nią wspólne gospodarstwo domowe. Według oświadczenia skarżącego jest on "inwalidą w stopniu (...)" i z tego tytułu pobiera rentę inwalidzką w wysokości (...) zł brutto miesięcznie. Skarżący nie posiada innego źródła dochodu. Matka skarżącego H. A. jest emerytką, pobiera emeryturę w wysokości (...) zł brutto miesięcznie. Jest osobą schorowaną, ostatnio w okresie od (...) do (...) przebywała w szpitalu, wymaga stałej opieki lekarskiej. Tytułem wydatków na leki skarżący wydaje miesięcznie ok. (...) zł, natomiast matka skarżącego ok. (...) zł miesięcznie. Oprócz udziału w (...) części współwłasności domu o pow. (...) m2 oraz udziału w (...) części współwłasności działki o pow. (...) m2 skarżący nie posiada innego majątku nieruchomego, zasobów pieniężnych, ani przedmiotów wartościowych.

W oparciu o przedstawioną w urzędowym formularzu oraz załączonych dokumentach sytuację materialną, rodzinną i zdrowotną skarżącego i jego rodziny, uznać należy, że skarżący spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy w całkowitym zakresie, nie jest bowiem w stanie uiścić jakichkolwiek kosztów postępowania.

Z powyższych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 1, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.