Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 1 marca 2007 r.
III SA/Lu 48/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.S. na pismo Wojewody z dnia (...) grudnia 2006 r. znak (...) w przedmiocie wniosku z dnia (...) listopada 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały w ramach nadzoru postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w dniu 18 stycznia 2007 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) z dnia (....) grudnia 2006 r.", wydaną, zgodnie z opisem skarżącego, przez Lubelski Urząd Wojewódzki, Delegatura w C.

Organ wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Zaskarżonym pismem Wojewoda Lubelski wyjaśnił, iż nie widzi podstaw do uchylenia w ramach nadzoru uchwały Rady Miejskiej z dnia (...) stycznia 1999 r. nr (...) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - ze względu na jej zgodność z prawem.

Skarga dotyczy zatem czynności Wojewody w ramach nadzoru nad samorządem gminnym.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem.

Ustawodawca ograniczył jednak krąg podmiotów, które mogą taką skargę wnieść. Zgodnie bowiem z art. 98 ust. 3 ustawy - do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone.

W judykaturze zgodnie uważa się, że uregulowania zawarte w art. 98 ust. 3 ustawy wyłączają dopuszczalność wniesienia skargi do sądu przez inne podmioty niż wymienione w tym unormowaniu (wyrok NSA z 15 I 1992 r., SA/Wr 22/92, ONSA 1993, nr 1, poz. 15; post. NSA z 12 VI 1995 r., SA/Wr 1162/95, OSS 1995, nr 3, s. 103; wyr. NSA z 13 V 1992 r., SA/Wr 529/92, ONSA 1992, nr 2, poz. 47; post. NSA z 23 III 1994 r., SA/Łd 703/94, ONSA 1995, nr 2, poz. 73; wyr. NSA z 8 VII 1991 r., SA/Ka 491/91, ONSA 1991, nr 3-4, poz. 68; post. NSA z 8 IV 1992 r., SA/Wr 16/92, "Wspólnota" 1992, nr 29, s. 21).

Tym samym skarga jako wniesione przez podmiot nieuprawniony, podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w postanowieniu.