Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 16 października 2007 r.
III SA/Lu 478/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego rejestracji pojazdu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 sierpnia 2007 r. K. S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie rejestracji pojazdu.

Zarządzeniem z dnia 7 września 2007 r. na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono prawidłowo. Wezwanie odebrała matka skarżącego. Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi (...), jeżeli osoba ta nie ma sprzecznych interesów w sprawie i podjęła się oddania mu pisma. Skarżący otrzymał wezwanie w dniu 13 września 2007 r., zatem termin do uiszczenia wpisu w przedmiotowej sprawie upłynął w dniu 20 września 2007 r., jednakże skarżący w wyznaczonym terminie wpisu nie uiścił.

W związku z nieuiszczeniem w wyznaczonym terminie, mimo prawidłowego wezwania, wpisu sądowego, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych względów działając na podstawie art. 220 § 3 wyżej wskazanej ustawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.