Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 stycznia 2008 r.
III SA/Lu 475/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.E. na decyzję Wojewody z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2007 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na postanowienie Wojewody z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego.

Po ostatecznym pozostawieniu bez rozpoznania wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy, co stało się na mocy zarządzenia referendarza sądowego z dnia 15 listopada 2007 r., kolejnym zarządzeniem z dnia 6 września 2007 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w sposób prawidłowy w dniu 19 grudnia 2007 r. o czym świadczy adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, a zatem termin do dokonania czynności upłynął w dniu 27 grudnia 2007 r. Skarżący nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec bezskutecznego upływu terminu do opłacenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy, Sąd orzekł jak w postanowieniu.