Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 stycznia 2008 r.
III SA/Lu 474/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Sadurski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na postanowienie Rektora Uniwersytetu (...) z dnia (...) czerwca 2007 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej wznowienia studiów w zakresie zażalenia na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 stycznia 2008 r. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 10 stycznia 2008 r. odrzucił skargę kasacyjną M.S. złożoną od postanowienia tegoż sądu z dnia 16 października 2007 r. w przedmiocie odrzucenia skargi.

Skarżący został pouczony o przysługującym mu prawie wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wydanego 10 stycznia 2008 r., z jednoczesnym pouczeniem, iż zażalenie którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej powinno zostać sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Pomimo pouczenia M.S., na wskazane postanowienie w dniu 29 stycznia 2008 r. złożył sporządzone przez siebie zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), od postanowienia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego (art. 194 § 4 ww. ustawy) oraz powinno zostać wniesione w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia, zgodnie z art. 194 § 2 ww. ustawy.

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 18 stycznia 2008 r., o czym świadczy data i podpis na potwierdzeniu odbioru złożony przez dorosłego domownika, który podjął się oddać przesyłkę adresatowi (k.(...)), wobec czego wskazany siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenie upłynął w dniu 25 stycznia 2008 r. Zażalenie natomiast zostało wniesione do sądu 29 stycznia 2008 r., zatem po upływie siedmiodniowego terminu.

Należy także zauważyć, iż skarżący został pouczony, że zażalenie którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno zostać sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego (k (...)), chyba że sporządza je sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor nauk habilitowanych, będący stroną, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjna wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. M.S. nie należy do kręgu osób, które mogą sporządzić zażalenie i pomimo pouczenie, samodzielnie sporządził zażalenie i złożył je do sądu administracyjnego. Zażalenie sporządzone przez osobę, która nie należy do wskazanego powyżej kręgu osób, podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne.

Zgodnie z treścią art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również takie którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu.

Z powyższych względów oraz na podstawie art. 178 i art. 197 § 2 cytowanej ustawy, należało orzec jak w sentencji.