Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 stycznia 2008 r.
III SA/Lu 474/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Sadurski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na postanowienie Rektora Uniwersytetu (...) z dnia (...) czerwca 2007 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej wznowienia studiów w zakresie skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 października 2007 r. w przedmiocie odrzucenia skargi. postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) grudnia 2007 r. M.S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie pismo zatytułowane "zażalenie". Zarządzeniem z dnia 12 grudnia 2007 r. wezwano skarżącego do przedstawienia, w terminie 7 dni, czytelnego pisma procesowego, pod rygorem skutków procesowych. W dniu 28 grudnia 2007 r. M.S. złożył do WSA w Lublinie czytelne pismo zatytułowane "zażalenie". Z treści złożonego pisma wynika, iż jest ono środkiem odwoławczym od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 października 2007 r., sygn. akt: III SA/Lu 474/07, w przedmiocie odrzucenia skargi.

Z uwagi na fakt, że na postanowienie o odrzuceniu skargi, które jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie, przysługuje środek odwoławczy w formie skargi kasacyjnej - należy potraktować pismo skarżącego z dnia 12 grudnia 2007 r. jako skargę kasacyjną.

Zgodnie z treścią art. 177 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Skarżący otrzymał odpis zaskarżonego postanowienia wraz z pouczeniem w dniu 25 października 2007 r. (k. (...)). Termin do złożenia skargi kasacyjnej upływał 24 listopada 2007 r., jednak z uwagi iż data ta przypadała na sobotę, to termin do złożenia skargi kasacyjnej, zgodnie z treścią art. 83 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, upływał w poniedziałek - 26 listopada 2007 r., natomiast skarga została złożona 12 grudnia 2007 r., tj. po upływie terminu.

Ponadto skarga kasacyjna zgodnie z art. 175 wskazanej ustawy, winna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że skargę sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor nauk habilitowanych, będący stroną, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjna wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich, o czym skarżący został pouczony. M.S. nie należy do wskazanego powyżej kręgu osób, które mogą samodzielnie sporządzić skargę kasacyjną i pomimo pouczenie samodzielnie sporządził skargę kasacyjną i złożył ją do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 178 ww. ustawy, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z powyższych względów oraz na podstawie art. 178 cytowanej ustawy, należało orzec jak w sentencji.