Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
III SA/Lu 471/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. L. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi W. L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) lipca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odmówić W. L. przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 13 marca 2008 r., złożonym na urzędowym formularzu skarżący zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w całkowitym zakresie przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wskazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych i kosztów "wynajęcia prawnika" bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Podniósł, że sprawa dotycząca stwierdzenia u niego choroby zawodowej trwa już blisko (...) lat i do tej pory ponosił koszty porad prawnych. Obecnie z uwagi na swoją chorobę nie jest w stanie sam prowadzić swojej sprawy, zadbać o swoje prawa, natomiast przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata zagwarantuje mu, iż jego sprawą zajmie się osoba kompetentna. W dalszej części wniosku, skarżący wykazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną oraz pełnoletnim synem. Podał, iż na miesięczny dochód rodziny w kwocie (...) zł brutto składa się jego wynagrodzenie za pracę w wysokości (...) zł oraz wynagrodzenie żony w wysokości (...) zł. Ponadto skarżący wykazał, iż w skład jego majątku wchodzi mieszkanie o pow. (...) m2 i nieruchomość rolna o pow. (...) ha oraz samochód osobowy. Wykazał, że on i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie posiadają innego majątku nieruchomego jak również żadnych zasobów pieniężnych.

Ponieważ informacje zawarte w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy okazały się niewystarczające do oceny jego zasadności, w dniu 19 marca 2008 r. wezwano skarżącego do złożenia dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń tj.: zaświadczenia właściwego urzędu gminy o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego o pow. (...) ha wykazanego we wniosku; oświadczenia W. L. czy ubiegał się o przyznanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat bezpośrednich do posiadanego gospodarstwa rolnego w 2007 r., jeśli tak, to nadesłanie decyzji wydanych w tym zakresie; wyciągów z posiadanych przez W. L. rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy; oświadczenia W. L. w zakresie rodzaju i wysokości stałych miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie i przedłożenie dokumentów potwierdzających te wydatki oraz oświadczenia W. L., czy pełnoletnie dziecko D. L. pozostaje na utrzymaniu rodziców, czy też pracuje i osiąga dochody i w jakiej wysokości.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący nadesłał pismo z dnia 31 marca 2008 r., w którym wnosi o rozpatrzenie nadesłanych dokumentów i oświadczeń wskazując na dołączone do pisma załączniki: zaświadczenie Urzędu Gminy w (...) z dnia (...) o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego; kserokopię decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia (...) w sprawie płatności do gruntów rolnych na rok 2007; trzy wyciągi bankowe za następujące miesiące: grudzień 2007 r., styczeń oraz luty 2008 r.; kserokopię zawiadomienia Spółdzielni Mieszkaniowej im. (...) w (...) z dnia (...) o wysokości czynszu mieszkaniowego; kserokopię faktury VAT za telefon i Internet z dnia (...) wraz z kserokopią dowodu zapłaty; kserokopię faktury VAT za energię elektryczną z (...) wraz z kserokopią dowodu zapłaty; kserokopię dowodu zapłaty na ubezpieczenie w PZU Życie S.A. w (...) za I kwartał 2008 r.; oświadczenie W. L. z dnia 31 marca 2008 r. o kosztach dojazdu do pracy; kserokopię nakazu płatniczego podatku rolnego za 2008 r.; zawiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół (...) w (...) o uczęszczaniu D. L. do klasy (...) Liceum Ogólnokształcącego w (...).

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 244 (1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Stosownie do art. 239 pkt 1 lit. c) ustawy p.p.s.a., nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Sprawa, w której skarżący wniósł skargę, mieści się w wymienionej kategorii spraw, a zatem skarżący jest w tej sprawie zwolniony z mocy ustawy z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Zatem można stwierdzić, że w niniejszej sprawie brak jest kosztów, do opłacenia których skarżący byłby zobowiązany.

Z powołanych powodów, brak jest podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku w zakresie zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Mając na uwadze, że skarżący jest zwolniony z mocy ustawy z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata należy potraktować jak wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym.

Stosownie do art. 262 ustawy p.p.s.a., przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego na zasadach prawa pomocy, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Żądanie ustanowienia adwokata jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 (3 ustawy p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Stwierdzić należy, że wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, nie zasługuje na uwzględnienie. Zasadność wniosku o przyznanie prawa pomocy powinna być rozpatrywana w dwóch aspektach - z jednej strony z uwzględnieniem wysokości obciążeń finansowych, jakie strona musi ponieść w konkretnym postępowaniu, z drugiej strony jej możliwości finansowych.

Jak wynika z informacji zawartych w urzędowym formularzu wniosku o prawo pomocy oraz załączonych na wezwanie dokumentach, skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną oraz uczęszczającym do szkoły synem. Łączny dochód rodziny brutto z tytułu wynagrodzenia za pracę wynosi (...) zł ((...) zł wynagrodzenie skarżącego + (...) zł wynagrodzenie żony = (...) zł). Ponadto skarżący uzyskuje dochód z gospodarstwa rolnego o pow. (...) ha, który wynosi (...) zł rocznie ((...) zł w rozliczeniu miesięcznym). Zatem łączny miesięczny dochód rodziny wynosi (...) zł, co w przeliczeniu na osobę stanowi kwotę (...) zł. Natomiast po stronie wydatków skarżący wykazał następujące pozycje: czynsz za mieszkanie - (...) zł miesięcznie; energia elektryczna - (...) zł w okresie rozliczeniowym od (...) do (...), z terminem płatności do (...); składka PZU - (...) zł na kwartał ((...) zł w rozliczeniu miesięcznym); telefon i internet - (...) zł miesięcznie; dojazdy do pracy - (...) zł miesięcznie oraz podatek rolny - (...) zł rocznie ((...) zł miesięcznie). Reasumując, łączna kwota miesięcznych stałych wydatków wynosi (...) zł.

Koszty postępowania w niniejszej sprawie sprowadzają się do kosztów wynagrodzenia adwokata. Stawka minimalna wynagrodzenia adwokata ustanowionego w sprawie wynosi 240 zł netto (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) i 292,80 zł brutto (§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)).

Odnosząc tę kwotę do miesięcznych dochodów rodziny skarżącego, która to kwota wynosi - (...) zł brutto ((...) zł na osobę w rodzinie), stwierdzić należy brak podstaw do uznania, że skarżący nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Nawet przy uwzględnieniu wykazanych przez stronę stałych miesięcznych wydatków w łącznej wysokości (...) zł, stronie pozostaje do dyspozycji kwota (...) zł miesięcznie.

Podnieść ponadto należy, że jak wynika z analizy wyciągów bankowych, na dzień 3 marca 2008 r. (a więc na 10 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie prawa pomocy) stan środków pieniężnych na rachunku bankowym skarżącego wynosił (...) zł (środki do dyspozycji). Podkreślenia wymaga również, że strona uzyskała z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2007 r. tytułem płatności do gruntów rolnych kwotę (...) zł (decyzja Kierownika Biura Powiatowego AR i MR z dnia (...)).

Nie można zatem uznać, że skarżący nie dysponuje środkami pieniężnymi, które mógłby przeznaczyć na opłacenie kosztów wynagrodzenia należnych profesjonalnemu pełnomocnikowi za prowadzenie sprawy.

Reasumując powyższe, skarżący nie spełnia przesłanek określonych przepisem art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a do przyznania prawa pomocy w częściowym zakresie, bowiem nie wykazał, że poniesienie pełnych kosztów postępowania wiązałoby się z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla niego i jego rodziny.

Z powyższych względów oraz na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a. orzeczono jak na wstępie.