Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 11 października 2007 r.
III SA/Lu 470/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 11 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w przedmiocie sprostowania z urzędu błędu rachunkowego w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt III SA/Lu 470/07, wydanym w sprawie ze skargi Gminy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz ustalenia opłaty z tego tytułu postanawia: z urzędu sprostować błąd rachunkowy w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt III SA/Lu 470/07, zawarty w rozstrzygnięciu sądu, w ten sposób, że zamiast słów i liczby "65 (sześćdziesiąt pięć)" użytych w wersie szesnastym strony nr 1 postanowienia wpisać słowa i liczbę "55 (pięćdziesiąt pięć)".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Stosownie do art. 166 tej ustawy do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2007 r., sygn. akt III SA/Lu 470/07 na skutek błędu rachunkowego w sentencji postanowienia w rozstrzygnięciu sądu wpisano w wersie szesnastym na stronie nr 1 postanowienia słowa i liczbę "65 (sześćdziesiąt pięć)" zamiast słów i liczby "55 (pięćdziesiąt pięć)". Z uwagi bowiem na fakt, że strona skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł, a wpis należny wynosił 145 zł, nadpłacona kwota wynosi 55 zł.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 166 powołanej na wstępie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jak w sentencji.