Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 5 listopada 2007 r.
III SA/Lu 468/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Miasta nr (...) z dnia (...) 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta postanawia: sprostować z urzędu błąd pisarski w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt III SA/Lu 468/07, w ten sposób, że skreślić słowa "na uchwałę Miasta z dnia (...) 2007 r. znak (...)".

Uzasadnienie faktyczne

W postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 października 2007 r., sygn. akt III SA/Lu 468/07, błędnie wpisano przedmiot skargi objętej postępowaniem, używając w sentencji zwrotu "na uchwałę Miasta z dnia (...) 2007 r. znak (...)". Omyłka ta ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej, zaś w treści sentencji znalazło się również prawidłowe oznaczenie przedmiotu skargi.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, zgodnie zaś z art. 166 p.p.s.a., do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach.

Działając zatem na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w zw. z art. 166 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.