Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 6 grudnia 2007 r.
III SA/Lu 467/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.B. na decyzję Wojewody z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w akcie zgonu, w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) sierpnia 2007 r. M.B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Wojewody z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w akcie zgonu.

Na rozprawie w dniu 29 listopada 2007 r. wyrok w przedmiotowej sprawie nie został wydany, lecz po zamknięciu rozprawy sąd postanowił odroczyć termin ogłoszenia orzeczenia do dnia 13 grudnia 2007 r.

W dniu 3 grudnia 2007 r. do sądu wpłynęło pismo procesowe pełnomocnika skarżącego, w którym wniósł on o doręczenie mu wyroku sądu wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek pełnomocnika skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie wyroku z uzasadnieniem - jako przedwczesny - podlega rozpatrzeniu odmownemu.

Zgodnie z art. 141 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku podpisanego na posiedzeniu niejawnym. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. W myśl art. 142 § 1-2 cyt. ustawy odpis wyroku z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu doręcza się każdej stronie, a jeżeli uzasadnienie wyroku zostało sporządzone na wniosek strony, odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek.

W niniejszej sprawie ze skargi M.B. wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wniesiono przed wydaniem wyroku lub innego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że złożony w dniu 3 grudnia 2007 r. wniosek pełnomocnika skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku, w sytuacji gdy wyroku jeszcze nie wydano, lecz odroczono ogłoszenie orzeczenia do dnia 13 grudnia 2007 r. - jest przedwczesny. W związku z tym wniosek ów podlega oddaleniu.

Informacyjnie wskazać należy, że oddalenie wniosku o sporządzenie uzasadnienie wyroku z uwagi na złożenie tego wniosku przed terminem nie ma wpływu na uprawnienie do złożenia przez stronę wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku we właściwym terminie, tj. w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia sentencji wyroku - w przypadku wyroku oddalającego skargę. W przypadku każdego innego wyroku, uzasadnienie sporządzane jest i doręczane przez sąd z urzędu.

Z tych też względów, na podstawie art. 141 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.