Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 24 stycznia 2008 r.
III SA/Lu 461/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu cła, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Lu 461/07) postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 31 grudnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Lu 461/07) oddalił skargę spółki J. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...).

W dniu 22 stycznia 2008 r. strona skarżąca złożyła w Sądzie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Lu 461/07) wraz z owym wnioskiem o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek o przywrócenie terminu pełnomocnik strony skarżącej uzasadnił faktem, że w dniu 31 grudnia 2007 r., tj. w dniu ogłoszenia przedmiotowego wyroku, prokurent spółki J. sp. z o.o. uzyskał pod numerem telefonicznym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informację o zapadłym wyroku, że skarga strony skarżącej została uwzględniona, a zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Celnej została uchylona. W dniu 22 stycznia 2008 r. pełnomocnik strony skarżącej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, będąc w Sądzie w związku z rozprawą w sprawie III SA/Lu 567/07, uzyskał informację, że skarga spółki w sprawie III SA/Lu 461/07 została oddalona, a przyczyną mylnej informacji udzielonej w dniu 31 grudnia 2007 r. był niewłaściwy wpis w systemie informatycznym Sądu, który to wpis został skorygowany, jednakże już po udzieleniu mylnej informacji. Strony skarżącej o korekcie nie powiadomiono.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W ocenie Sądu wniosek pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Lu 461/07) zasługuje na uwzględnienie z uwagi na fakt, że wnioskodawca uprawdopodobnił okoliczności wskazujące na brak jego winy w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej oraz spełnił inne przewidziane prawem warunki do skutecznego wnioskowania o przywrócenie terminu.

Zgodnie z art. 86 i art. 87 ustawy z dnia 30 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd postanawia o przywróceniu uchybionego terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, o ile zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu, wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, we wniosku strona uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak jej winy w uchybieniu terminowi, jednocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu strona dopełni czynności, dla której określony był termin.

Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy dopełnienie czynności było niemożliwe z powodu przeszkody nagłej i nie do przezwyciężenia, tj. takiej, której strona nie mogła przezwyciężyć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, przy czym kryterium braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowych w zakresie prowadzenia swoich spraw.

W ocenie sądu strona skarżąca dochowała obowiązku szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowych w zakresie prowadzenia swoich spraw, a fakt omyłkowego wpisania przez pracownika sekretariatu Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie do systemu informatycznego informacji, że skarżona decyzja została uchylona, zamiast informacji, że skarga strony skarżącej została oddalona, co w konsekwencji spowodowało błędne poinformowanie strony skarżącej przez pracownika Biura Podawczego Sądu i zastosowanie się przez pełnomocnika strony skarżącej do tej informacji - należy uznać za uprawdopodobnienie okoliczności wskazującej na brak winy spółki J. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. w uchybieniu terminowi.

W świetle spełnienia przez skarżącego pozostałych przesłanek wymaganych do przywrócenia uchybionego terminu dokonania czynności w postępowaniu sądowym - tj. wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi oraz złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2007 r. (sygn. akt III SA/Lu 461/07) wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia - zasadne jest przywrócenie terminu do dokonania ww. czynności procesowej.

Z tych względów działając na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jak w sentencji postanowienia.