Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748718

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 czerwca 2015 r.
III SA/Lu 460/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. z dnia (...) grudnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia składek finansowanych przez płatnika składek wraz z opłatą dodatkową, kosztami upomnienia i należnymi odsetkami postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) grudnia 2012 r., nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. utrzymał w mocy decyzję z dnia (...) listopada 2012 r., nr (...) o odmowie umorzenia S. K. składek finansowanych przez płatnika składek wraz z opłatą dodatkową, kosztami upomnienia i należnymi odsetkami.

S. K. odebrał powyższą decyzję osobiście w dniu 31 grudnia 2012 r.

Skarżący w dniu 9 marca 2015 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na tę decyzję.

W odpowiedzi na skargę Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na przekroczenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, gdyż została wniesiona po upływie terminu.

W świetle art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 31 grudnia 2012 r. Skarżący odebrał przesyłkę osobiście. Skarga powinna być zatem wniesiona do dnia 30 stycznia 2013 r. Tymczasem skarżący skargę na powyższą decyzję wniósł w dniu 9 marca 2015 r., a więc ze znacznym (ponad dwuletnim) przekroczeniem trzydziestodniowego terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a. Skarżący był prawidłowo pouczony o terminie i trybie wniesienia skargi.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 20 maja 2015 r. Sąd odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Wniesienie skargi po upływie terminu powoduje konieczność jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Z tych przyczyn, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.