Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078717

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
III SA/Lu 457/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Grymuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję Wojewody z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. M wniósł osobiście do organu w dniu 17 kwietnia 2015 r. skargę na decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wniesioną po terminie do jej wniesienia sąd odrzuca (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 30 stycznia 2015 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 2 marca 2015 r. (poniedziałek) Z akt sprawy wynika, że skarga została wniesiona do organu w dniu 17 kwietnia 2015 r., a więc po upływie 30 dniowego terminu do wniesienia skargi.

Zauważyć należy, że skarżący zwracał się do sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 1 marca 2016 r. sygn. akt II OZ 207/16 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie R. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2015 r. sygn. akt III SA/Lu 538/15 uchylające uprzednio wydane postanowienie z dnia 9 września 2015 r. o odrzuceniu skargi oraz odmawiające skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia skargi.

Dokonane w postępowaniu administracyjnym doręczenie skarżącemu decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. uznać należało za skuteczne w trybie art. 44 § 1-5 k.p.a.

Skoro bowiem skarżący we wnoszonych pismach wskazywał adres przy ul. R. (...) jako adres pod jaki miała być kierowana do niej korespondencja, to obowiązkiem organu było dokonywania doręczeń pod tym właśnie adresem. Dokonując czynności w taki sposób skarżący musiał się jednak też liczyć ze wszystkimi konsekwencjami podania takiego adresu, w tym i tego, że pod taki adres organ dokonywać będzie doręczeń.

Na okoliczności też zwrócił także już uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu przywoływanego wyżej postanowieniem z dnia 1 marca 2016 r. stwierdzając, że prawidłowo przyjął Sąd pierwszej instancji, iż doręczone na podany przez skarżącego adres pisma wywoływały skutek prawny. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił także, że strona na własne ryzyko i odpowiedzialność wskazała w postępowaniu przed organem administracji do doręczeń adres lokalu, z którego została eksmitowana, zatem tylko ona będzie ponosiła z tego tytułu negatywne konsekwencje.

Stanowisko takie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podziela.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.