Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897916

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 26 maja 2011 r.
III SA/Lu 450/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski (spr.).

Sędziowie: WSA Ewa Ibrom, NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 26 maja 2011 r. sprawy ze skargi S. F. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.