Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 listopada 2007 r.
III SA/Lu 449/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie długu celnego postanawia zwrócić W.S. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu, pomniejszoną o koszt przekazania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2007 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie długu celnego.

Wezwany do zapłaty wpisu od skargi, skarżący uiścił na rachunek Sądu kwotę 100 zł. Jednocześnie skarżący złożył wniosek o udzielenie prawa pomocy poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 19 października 2007 r. wydanym przez referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skarżący został zwolniony od kosztów sądowych.

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) - różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Wobec zwolnienia skarżącego od ponoszenia kosztów postępowania w całości, uiszczona przez niego na wezwanie sądu kwota 100 zł stała się kwotą nienależną, którą należy zwrócić na koszt skarżącego.

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 225 p.p.s.a. należało orzec jak w postanowieniu.