Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 października 2007 r.
III SA/Lu 449/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Puton-Mazurkiewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 19 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2007 r. Nr (...) w przedmiocie długu celnego w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym - zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: przyznać W. S. prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący W. S. ubiegając się o przyznanie prawa pomocy nadesłał "oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania" z dnia 5 września 2007 r. Ponieważ wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony w przepisanej prawem formie, wezwaniem z dnia 13 września 2007 r. zobowiązano skarżącego do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu, którego druk o symbolu "PPF" przesłano wraz z wezwaniem. W terminie zakreślonym dla tej czynności procesowej skarżący złożył wypełniony urzędowy formularz domagając się przyznania prawa pomocy w częściowym zakresie tj. zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Z uwagi na fakt, iż dane zawarte we wniosku okazały się niewystarczające do pełnej oceny sytuacji materialnej skarżącego, w dniu 1 października 2007 r. wezwano go do złożenia dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń. W zakreślonym terminie skarżący uzupełnił wniosek o żądane informacje składając oświadczenie z dnia 10 października 2007 r. oraz dokumenty źródłowe w postaci: odcinka renty za miesiąc sierpień 2007 r., zaświadczenia lekarskiego z dnia 4 października 2007 r., zaświadczenia (...) Urzędu Pracy w (...) z dnia (...), dziewięciu wyciągów bankowych, zaświadczenia Urzędu Skarbowego w (...) z dnia (...), faktury VAT z dnia 9 października 2007 r.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przez uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, o którym mowa w powołanym przepisie, należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej strony ubiegającej się o taką pomoc, w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ustawy p.p.s.a.).

W oparciu o dane zawarte w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz załączonych na wezwanie referendarza sądowego z dnia 1 października 2007 r. dodatkowych dokumentach, stwierdzić należy, że skarżący wykazał istnienie przesłanek przyznania mu prawa pomocy w częściowym zakresie. Skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i studiującym synem. Źródłem utrzymania rodziny jest dochód skarżącego w postaci renty w wysokości (...) zł brutto oraz dochód żony skarżącego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości - (...) zł brutto miesięcznie. Zatem łączny miesięczny dochód brutto w rodzinie skarżącego wynosi - (...) zł, co w przeliczeniu na osobę w rodzinie stanowi kwotę (...) zł. Natomiast na miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego według oświadczenia skarżącego dnia 10 października 2007 r. składają się: czynsz za mieszkanie - (...) zł, energia elektryczna - (...) zł, telefony - (...) zł, wydatki na leki - (...) zł. Zatem, nie licząc wydatków na żywność, stałe miesięczne wydatki ponoszone przez skarżącego kształtują się na poziomie (...) zł Z pieniędzy, które pozostają po uiszczeniu stałych miesięcznych wydatków oraz po odprowadzeniu składek i zaliczki na podatek dochodowy, jak wyjaśnia skarżący w oświadczeniu z dnia 10 października 2007 r., na "tak zwane życie" rodzinie pozostaje do dyspozycji kwota (...) zł, z której pokrywane są koszty zakupu żywności i okresowych opłat związanych z ubezpieczeniem samochodów. W skład majątku skarżącego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym wchodzi mieszkanie o pow. (...) m2 oraz dwa samochody osobowe: (...) r. prod. (...) o wartości (...) zł oraz (...) r. prod. (...) o wartości (...) zł. Ponadto skarżący, jak i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym nie posiadają żadnych zasobów pieniężnych, ani przedmiotów wartościowych.

Przedstawiona w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz załączonych dokumentach sytuacja majątkowa i finansowa skarżącego i jego rodziny pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokonanie porównania wysokości uzyskiwanych dochodów ((...) - dochód brutto całej rodziny; (...) zł brutto na osobę) ze stałymi miesięcznymi wydatkami ponoszonymi tytułem bieżących opłat ((...) zł miesięcznie bez uwzględnienia wydatków na żywność), dają podstawy do uznania, że uiszczenie kosztów sądowych w niniejszym postępowaniu wiązałoby się z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla skarżącego i jego rodziny.

Z tych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.