Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 18 grudnia 2007 r.
III SA/Lu 438/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "S." spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w I. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej oraz długu celnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2007 r. "S." sp. z o.o. w I. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr (...) z dnia (...) czerwca 2007 r. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej oraz długu celnego.

Na podstawie zarządzenia z dnia 10 września 2007 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie stu złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu (...) października 2007 r. skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie postanowieniem z dnia 19 października 2007 r. odmówił przyznania prawa pomocy.

Pismem z dnia 15 listopada 2007 r. ponownie wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono prawidłowo. Skarżąca otrzymała wezwanie w dniu 20 listopada 2007 r., jednakże w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27 listopada 2007 r. wpisu nie uiściła.

W związku z nieuiszczeniem w wyznaczonym terminie, mimo prawidłowego wezwania, wpisu sądowego, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Z tych względów działając na podstawie art. 220 § 3 wyżej wskazanej ustawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.