Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 13 grudnia 2007 r.
III SA/Lu 436/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "S." spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w I. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej oraz długu celnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Po ostatecznej odmowie przyznania skarżącej prawa pomocy, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału ponownie wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącej w sposób prawidłowy w dniu 20 listopada 2007 r., o czym świadczy adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, a zatem termin do dokonania czynności upłynął w dniu 27 listopada 2007 r. Skarżąca nie uiściła wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec bezskutecznego upływu terminu do opłacenia wpisu od skargi w niniejszej sprawie, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy Sąd orzekł jak w postanowieniu.