Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 7 grudnia 2007 r.
III SA/Lu 434/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Sadurski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "S." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w I. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej oraz długu celnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2007 r. "S." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w I. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr (...) z dnia (...) czerwca 2007 r. w przedmiocie klasyfikacji taryfowej oraz długu celnego.

Na podstawie zarządzenia z dnia 10 września 2007 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie stu złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Dnia 4 października 2007 r. (data stempla pocztowego /(...)/) skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie postanowieniem z dnia 19 października 2007 r. odmówił przyznania prawa pomocy.

Pismem z dnia 15 listopada 2007 r. ponownie wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, przesyłka z odpisem wezwania dla skarżącej została jej doręczona w dniu 20 listopada 2007 r., wobec czego powyższy siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków upłynął bezskutecznie w dniu 27 listopada 2007 r.

W związku z nieuiszczeniem w wyznaczonym terminie wpisu sądowego, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

Z tych względów działając na podstawie art. 220 § 3 wyżej wskazanej ustawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.