Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078706

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 maja 2016 r.
III SA/Lu 418/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu Programu Rolnośrodowiskowego postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem o przyznanie prawa pomocy złożonym na urzędowym formularzu PPF jednocześnie ze skargą, skarżący zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z oświadczenia złożonego na urzędowym formularzu wynika, że skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i trojgiem pełnoletnich dzieci. Skarżący wyjaśnił, że żona i dwóch jego synów pracują w gospodarstwie rolnym, a córka uczy się i pracuje na (...) etatu. Wykazał, że w skład jego majątku wchodzi dom o pow. (...) m2, nieruchomość rolna o pow. ok. (...) ha las o pow. (...) ha, budynki gospodarcze (obora, stodoła) oraz ciągnik o wartości ok. (...) zł. Skarżący podał, że na łączny dochód rodziny w kwocie (...) zł składa się pobierane przez niego świadczenie (...) w wysokości (...) zł i wynagrodzenie córki za pracę w kwocie (...) zł. Skarżący nie określił natomiast wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego. Odnośnie stałych wydatków i zobowiązań finansowych skarżący wykazał, że opłaty na utrzymanie domu wynoszą; energia elektryczna (...) zł (za dwa miesiące), gaz (...) zł, opał (...) zł, koszty leczenia (...) zł, składka KRUS (...) zł (kwartalnie).Na wezwanie referendarza skarżący nadesłał dodatkowe oświadczenie z dnia 4 maja 2016 r. i dokumenty źródłowe: wyciągi z rachunku bankowego swojego i żony, dwa nakazy płatnicze na 2016 r., decyzję płatniczą na 2016 r., dowód opłacenia składek KRUS, potwierdzenie zawarcia umów ubezpieczeń rolnych, druk opłaty składki PZU i energii elektrycznej, wezwanie do uiszczenia składek na konserwację urządzeń melioracyjnych oraz zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Żądanie zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.).

Ustalenie możliwości poniesienia przez stronę kosztów postępowania w sprawie odbywa się przez porównanie sytuacji materialnej strony do wysokości obciążeń finansowych w konkretnym postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W przedmiotowej sprawie skarżący ubiega się o zwolnienie od kosztów sądowych. Na obecnym etapie do kosztów sądowych należy wpis sądowy od wniesionej skargi, który biorąc pod uwagę podaną przez skarżącego wartość przedmiotu zaskarżenia ((...) zł) wynosi (...) zł - § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Pozostałe ewentualne koszty sądowe, tj. opłata kancelaryjna za odpis wyroku z uzasadnieniem, opłata sądowa od ewentualnego zażalenia (za wyjątkiem wpisu od potencjalnej skargi kasacyjnej, który wynosi połowę wpisu sądowego od skargi), nie przekroczą każdorazowo kwoty 100 zł - § 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu przed sądami administracyjnymi oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192).

Porównując wielkość kosztów sądowych do sytuacji materialnej skarżącego i jego rodziny brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku. Przyznanie prawa pomocy oznacza, że ciężar kosztów objętych prawem pomocy poniesie zamiast strony budżet państwa, czyli faktycznie inni obywatele. Dlatego też, stanowiąca pomoc państwa instytucja przyznania prawa pomocy powinna być stosowana wobec osób mających szczególnie trudną sytuację materialną (np. osób bezrobotnych, bez majątku, bez stałych źródeł dochodów).

Mając na względzie wykazaną w urzędowym formularzu oraz wynikającą z nadesłanych dokumentów sytuację materialną i rodzinną skarżącego stwierdzić należy, że nie należy ona do wyjątkowo trudnych. Skarżący ma zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe, posiada majątek nieruchomy - dom o pow. (...) m2, budynki gospodarcze, grunty rolne o pow. (...) ha fiz. ((...) ha przel.), grunty leśne o pow. (...) ha i (...) ha, a ponadto użytkuje grunt rolny o pow. (...) ha fiz. (dane wynikające z nadesłanych nakazów płatniczych i decyzji płatniczej). Skarżący jest właścicielem samochodu osobowego marki (...) (r. prod. (...)), motoroweru (r. prod. (...)), przyczepy samochodowej (r. prod. (...)) i ciągnika rolniczego o wartości ok. (...) zł (zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych i oświadczenie skarżącego). Sytuacja finansowa skarżącego jest stabilna, skarżący uzyskuje dochód tytułem świadczenia rehabilitacyjnego w zależności od miesiąca w kwotach od (...) zł do (...) zł netto miesięcznie (wyciąg z rachunku bankowego skarżącego). Do dochodu rodziny należy również wliczyć wynagrodzenie córki za pracę na (...) etatu w wysokości (...) zł oraz dochód z gospodarstwa rolnego. Skarżący wprawdzie nie wykazał, aby działalność rolnicza przynosiła jakikolwiek dochód, jednakże biorąc pod uwagę dane z wyciągu bankowego małżonki skarżącego należy zauważyć, że jest ona producentem rolnym prowadzącym pełną księgowość rozliczającym się z kontrahentami za pomocą faktur, a miesięczne wpływy środków pieniężnych od kontrahentów wahają się w granicach ok. (...) zł - (...) zł. W dniu 16 lutego 2016 r., tj. w dniu złożenia przez skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy, na koncie małżonki skarżącego widniało saldo dodatnie ((...) zł), a więc posiadane środki finansowe kilkakrotnie przekraczały kwotę wpisu sądowego od skargi. Zauważyć ponadto należy, że jak wynika z wymienionego wyciągu, małżonka skarżącego otrzymuje jako producent rolny pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (np. w dniu (...) r. wpłata kwoty (...) zł, w dniu (...) r. wpłata w wysokości (...) zł) i zwrot podatku akcyzowego z urzędu gminy (np. w dniu (...) r. zwrot kwoty (...) zł).

W ocenie referendarza skarżący nie wykazał, że uiszczenie kwoty wpisu sądowego od skargi, czy też pozostałych ewentualnych kosztów sądowych spowoduje uszczerbek w utrzymaniu koniecznym jego i rodziny.

Z tych względów oraz na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.