Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566131

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 października 2018 r.
III SA/Lu 399/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Ł. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 kwietnia 2018 r., nr (...) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r., nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wstrzymania wykonania wydanego przez siebie postanowienia z dnia 17 kwietnia 2018 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Wójta Gminy K. z dnia 27 lipca 2016 r. nr (...) ustalające koszty postępowania rozgraniczeniowego pomiędzy nieruchomościami położonymi w K.

Skargę na ww. postanowienie z dnia 27 czerwca 2018 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, skarżący M. Ł.

W odpowiedzi na skargę organ administracji publicznej wniósł o odrzucenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Stosownie do treści art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej jako: p.p.s.a.) zakres kontroli sądów administracyjnych obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

(1) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 czerwca 2018 r. zostało wydane na podstawie art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu, w razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Przepis ten stanowi zatem podstawę wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji lub postanowienia przez organ administracji już po zakończeniu postępowania administracyjnego, a zapadłe na jego podstawie postanowienie ma charakter incydentalny, gdyż dotyczy kwestii wpadkowej, powstałej w toku postępowania sądowoadministracyjnego. Tym samym, zaskarżonego postanowienia nie można zaliczyć do żadnej z ww. kategorii postanowień, tj. nie należy ono do postanowień kończących postępowanie oraz do postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty. Ponadto na postanowienie to nie służy również zażalenie, o czym strona została przez organ pouczona.

Za niezaskarżalnością kwestionowanego w niniejszej sprawie postanowienia przemawia także treść art. 61 § 3 zdanie 2 p.p.s.a., który przyznaje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia organu prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o odmienne rozstrzygnięcie kwestii wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia. Skarżący z prawa tego skorzystał, albowiem w skardze na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 kwietnia 2018 r., nr (...), rozpoznawanej przed tut. Sądem pod sygn. akt III SA/Lu 324/18 zawarł on wniosek o wstrzymanie wykonania tego postanowienia.

Z uwagi na całość powyższych rozważań skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.