Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1402251

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 listopada 2013 r.
III SA/Lu 391/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.J. na decyzję Odwoławczej Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej Uniwersytetu M.C.-S.w L. z dnia (...) 2013 r. nr (...) w przedmiocie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

B. J. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Odwoławczej Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej Uniwersytetu M. C.-S. w Lublinie z dnia (...) 2013 r. w przedmiocie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Zarządzeniem z dnia 17 czerwca 2013 r., wydanym na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływanej jako p.p.s.a.), skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 złotych, stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono skarżącej w sposób przewidziany prawem w dniu 24 września 2013 r., o czym świadczy adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma (k. 39v akt sądowych).

W zakreślonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 1 p.p.s.a. stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata oraz, że w tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Przy tym, zgodnie z powołanym § 3 art. 220 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, skoro - pomimo prawidłowego wezwania, skarżąca nie uiściła należnej opłaty od skargi w zakreślonym terminie - należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.