Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2151383

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
III SA/Lu 383/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Hałabis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu (...) kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.-T. A. Z. B. Spółki jawnej w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2013 r., nr (...) w przedmiocie opłaty za przechowywanie towaru w depozycie organu celnego - w zakresie zwrotu nadpłaconego wpisu od skargi postanawia: zwrócić stronie skarżącej na jej koszt ze środków Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie kwotę (...) zł (tysiąc siedemdziesiąt dziewięć złotych), z tytułu nadpłaconego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2013 r. w przedmiocie opłaty za przechowywanie towaru w depozycie przez organ celny. W dniu (...) lipca 2013 r. opłaciła wniesioną skargę uiszczając tytułem wpisu od skargi kwotę (...) zł (polecenie przelewu - k. 32 akt sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia (...) sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi, a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Zasadą obowiązującą w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest obciążenie kosztami sądowymi (tekst jedn.: opłatami sądowymi, takimi jak wpis i opłata kancelaryjna oraz zwrotem wydatków) tego podmiotu, który wnosi pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Takimi pismami są przede wszystkim skarga, skarga kasacyjna, zażalenie lub skarga o wznowienie postępowania, które powodują wszczęcie postępowania w danej instancji, od których pobiera się wpis (art. 230 i 231 p.p.s.a.).

Wysokość wpisu w niniejszej sprawie - stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dni (...) grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - wynosi (...) złotych.

Skoro zaś skarżąca uiściła w tej sprawie wpis od skargi w wysokości (...) zł oznacza to, że doszło do nadpłaty wpisu i zachodzi określona w art. 225 p.p.s.a. podstawa do jego zwrotu w kwocie (...) zł.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na podstawie art. 225 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.