Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078695

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 15 czerwca 2016 r.
III SA/Lu 353/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzenia gier na automatach poza kasynem gry - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) nr (...) postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) nr (...)

Uzasadnienie faktyczne

P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...), nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

Skarżąca zawarła w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) nr (...)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednocześnie w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności.

Skarżąca w niniejszej sprawie wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia (...) nr (...) a więc decyzji I instancji.

Na wstępie wyjaśnić zatem należy, że zgodnie z ugruntowanym poglądem doktryny wyżej wymieniony przepis swoją treścią obejmuje nie tylko zaskarżone do sądu rozstrzygnięcia organu, ale również decyzję I instancji, jak i akty, w stosunku do których toczy się postępowanie w trybie nadzwyczajnym lub w trybie autokontroli (vide komentarz do art. 61, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek (w]: "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, str. 208).

Katalog przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia jest zamknięty, zaś obowiązek ich uprawdopodobnienia spoczywa na wnioskodawcy. Sąd jedynie ocenia, czy w istocie wskazana przez stronę szkoda ma znaczny rozmiar lub istnieje niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W tym celu skarżący winien tak określić ewentualną szkodę lub w taki sposób wskazać skutki, które nastąpiłyby w związku z wykonaniem aktu, by sąd mógł stwierdzić w oparciu o konkretne dane, że wielkość szkody jest znaczna, a skutki trudne do odwrócenia. Jak przyjęto w orzecznictwie, chodzi tu o taką szkodę (majątkową lub niemajątkową), która nie będzie mogła być wyrównana przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia.

W ocenie Sądu, wniosek skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji organu I instancji nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem skarżąca nie wykazała, że zachodzi w stosunku do niej niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody materialnej lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

We wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie z dnia 14 września 2015 r. skarżąca podniosła, że wykonanie decyzji organu I instancji o wymierzeniu kary pieniężnej w wysokości (...) zł, stanowiłoby zagrożenie dla aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki. Wskazała, że wykonanie decyzji w sytuacji, gdy kapitał zakładowy Spółki wynosi (...) zł, doprowadziłoby do utraty płynności finansowej i uniemożliwiłoby prowadzenie dalszej działalności gospodarczej.

Na poparcie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji I instancji Spółka nie przywołała jednak żadnych konkretnych dowodów i okoliczności, które mogłyby uzasadniać, że istnieje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody po stronie skarżącej lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W aktach niniejszej sprawy brak dokumentów, które uprawdopodabniałyby stanowisko zawarte we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji zobowiązującej do zapłaty kary pieniężnej w wysokości (...) zł. W szczególności skarżąca nie przedstawiła dokumentów obrazujących jej aktualną kondycję finansową, przez co nie jest możliwa ocena, czy wykonanie decyzji może prowadzić do wyrządzenia jej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Tymczasem uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania aktu lub czynności byłoby uzasadnione.

Brak wskazania przez skarżącą należycie uprawdopodobnionych okoliczności przemawiających za spełnieniem określonych w ustawie przesłanek stanowiących podstawę wstrzymania wykonania przez sąd decyzji I instancji uniemożliwia uwzględnienie wniosku.

Z powyższych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., odmówił wstrzymania wykonania decyzji I instancji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.