Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078691

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
III SA/Lu 334/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) grudnia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 30 grudnia 2015 r. w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry, zarządzeniem z dnia 23 maja 2016 r., wydanym na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej powoływanej jako p.p.s.a., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości (...) zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono skarżącemu w sposób przewidziany prawem w dniu 31 maja 2016 r., o czym świadczy adnotacja na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma.

W zakreślonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Przepis art. 220 § 1 p.p.s.a. stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata oraz, że w tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Przy tym, zgodnie z powołanym § 3 art. 220 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, skoro - pomimo prawidłowego wezwania doręczonego stronie skarżącej, skarżący nie uiścił należnej opłaty od skargi - należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.