Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2078690

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
III SA/Lu 333/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) grudnia 2015 r., nr (...).TM w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 23 maja 2016 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., wezwał pełnomocnika P. M. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 31 maja 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie sąd przesłał pełnomocnikowi skarżącego zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości (...) zł. W piśmie tym pouczono, że nieuiszczenie wpisu od skargi w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi. Przesyłka została doręczona prawidłowo pełnomocnikowi skarżącego w dniu 31 maja 2016 r.

W niniejszej sprawie termin siedmiodniowy dla uiszczenia wpisu sądowego upłynął dla skarżącego w dniu 7 czerwca 2016 r., natomiast skarżący mimo prawidłowego wezwania do uiszczenia wpisu, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności w ustawowym terminie, nie uiścił wpisu od skargi.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 220 § 3 w związku z § 1 p.p.s.a., odrzucił skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.